ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-zTß-ºDô¼-»ôh-q-¼ïhü


2007.06.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-zTß-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-¤±m-hGÝP-ÆâP-z¯Û-‚ïh-Ç+zÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-GmP-ºhÝG- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-Vïh-zÇSGÅ-ÈôP-;ôP-hÝ-±ôGÅ-wïzÅ-GmP-»ôh-TÛP- ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z- ¤º¼-=Ûm-¾Û- G®ô-zô¼-ºHã¼-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-23 HÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-¤²h-ÇKô-GmP-»Þ¾-HÛ-w¼-xôGÅ-mÅ-P-±ô¼-¤P-G®ô-hGôÅ-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-Ç+h-ºzôh-¾m-¤P-GmP-ºhÝG- ÈôP-;ôP-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-¯-FÛ¤Å-ŸïÅ-qºÛ-mP-ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-¾-»ôPÅ-Ez-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-vôh-Mã-¤f¼-fÞG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ŸïÅ-ºDôh-»ôh-ˆP-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-mÛ-hï-ÇS-¾ô-Pô-zTߺÛ-GôP-hÝ-h‚Ûm-WÛÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-Ç+zÅ-¾Å-MP-fG-¼ÛP-hÝ-xÛm-ºhÝG-qÅ-„Àô-w¤-ÁÛm-bà-Vï-ŸïÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ôºÛ-hzÞ-FÛh- ¤º¼-=Ûm-¾Û- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛÅ-ÈôP-;ôP-¾-xÛ-¾ô-2012 GôP-¾-»ôPÅ-Ez-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-vôh-fzÅ-¤ïh-qºÛ-fG-GTôh-GmP-»ôh-TÛP- ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-m¤-GbôP-M-mG-GÛ-fG-GTôh-WÛ-‚Å-¾-¼G-¾ÞÅ-ÇezÅ-ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-»ôP-¤Ûm-PïÅ-Gbm-¤ïh-qºÛ-GmÅ-ÅÞ-H¼-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-zŸÝGÅ-»Þ¾-¤Iôm-DP-hÝ-ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-n¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-Ç+zÅ- Zïm-dôG-qÅ-z;G-Çkô¤-GmP-»ôh-TÛP- xÛ-¾ô-1989 xÛ-¹-6 qºÛ-±ïÅ-4 ZÛm-M-mG-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-ÇÀôz-yâG-n¤Å-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-q¼-hG-Åï¾-GmP-hGôÅ-¾ÞGÅ-Pô-Lô¾-GmP-n¤Å-ˆÛÅ-Ç+h-ºzôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎