M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-¿+ôG-¸ºÛ-‚-uôh-¾-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007-06-26
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-»ÛÅ-M-mG-mP-iP-zhïm-HÛ-fôG-mÅ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-GbôP-hGôÅ-q-hP-²-iG-GÛ-fôG-mÅ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-‚-uôh-¾-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚-hGôÅ-qü M-mG-GÛ-Vz-ÆÛh-fh-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-GTÛG-GÛÅ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¤Þ-¤fÞh-BôP-zºÛ-ºôG-¼Û¤-zŸÛm-zTôÅ-zNå¼-GbôP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Gb¤-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Èà-WÛm-fºô-»Û-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-bP-GÛ-ÇÀôz-Iм-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-»ôPÅ-hPü h¤G-hôm-hP-ÆâP-Bôz-¾Å-DP-DG-GÛ-ºGô-FÛhü IôP-Eï¼-DG-GÛ-Ç+Ý-±zü ŸÛP-Vïm-hP-Å-GmÅü GŸÝP-GÛ-±ôGÅ-q-DG-ºGô-FÛh-zTÅ-±P-º²ô¤Å-fôG-Çtï¾-zºÛ-G¾-VïºÛ-Gb¤-zÁh-‚Å-qºÛ-mP-¤-ºôPÅ-qºÛ-DôP-GÛ-¾Å-;ºÛ-ºV¼-GŸÛ-¼Û¤-q-¤²âz-Çeôm-‚Å-q-hP-VzÅ-TÛG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-±ô¼-xÛ-¾ô-2020 ¾ôºÛ-hÝÅ-¤±¤Å-ÅÞ-GŸÛ-¯ºÛ-fôG-mÅ-uÛ-±ôGÅ-»G-qô-ŸÛG-Cæm-MãºÛ-Iâz-ºƒÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-±h-fôG-ÇÀïzÅ-fÞz-qºÛ-ºzh-z¯ôm-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-DôP-GÛ-Gb¤-zÁh-hï-mÛ-xÛ-¾ô-1949 ¾ô¼-M-mG-mP-Gż-zXï-‚Å-bï-h-z¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-hzP-º²Ûm-‚Å-q-zŸÛm- Èà-WÛm-fºô- »ÛÅ-ºhÅ-¾ô-¿S-®¤-¼ÛP-M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-hP-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-Å-»-70 ¿ËG-GÛ-ºGô-FÛh-‚Å-qºÛ-G®ô-zôºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-¤±ôm-hôm-»Ûm-q-hPü hï-»P-DôP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-hïºÛ-fôG-mÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-GP-GmÅ-ż-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-hP-hï-mÛ-P-±ôÅ-ºzh-z¯ôm-¿Ëôh-¤ïh-‚-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-Èà-WÛm-fºô-»Û-Gb¤-zÁh-hïºÛ-mP-VÛG-OÛ¾-fh-¤Pôm-Gž-hôh-qô-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།