M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-h¤G-hqÞP-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-hGôÅ-q-GÅÞPÅ-ºhÝG


2006-12-28
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛP-fºô-mÅ-M-mG-GÛ-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-GÛ-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛP-fºô-»ÛÅ-M-mG-GÛÅ-PïÅ-q¼-hÝ-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-mÅ-¤±ô-fôG-¾Å-hôm-fôG-Í-¼Û-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-ˆÛ-mÝÅ-q-zbôm-fÞz-q-‚Å-mÅ-ü hÝÅ-¼zÅ-Gż-q-hïºÛ-mP-M-mG-GÛ-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-GÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-ÇKô-¤ô-Gż-q-ŸÛG-º‚ïh-fÞz-q-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-M-zBïh-GbôP-MãºÛ-mP-¤±ô-ºôG-h¤G-IâºÛ-mÝÅ-q-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã-hP-hï-zŸÛm-Vß-ÇSôm-qô-ŸïÅ-qºÛ-h¤G-Iâ-Gż-qºÛ-mÝÅ-q-Vï-¼Þ-GbôP-fzÅ-‚Å-mÅ-ü Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhïºÛ-M-¤±ôºÛ-¤±ô-JÀÛP-hP-fï-¶m-¤±ô-JÀÛP-fôG-Í-¼ÛºÛ-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-hP-ºIm-fÞz-q-ŸÛG-»ôP-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞP-m-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤±ô-fôG-h¤G-hqÞP-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-hP-mÝÅ-q-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-ü ¤±ô-ºôG-mÝÅ-qºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-ºGm-¾ïm-HÛÅ-¤±ô-fôG-±ôP-ºiïm-¾¤-zÞ-zMãh-mÅ-¼P-º‚ãP-lô-Çoݤ-hP-Gbï¼-D-ÅôGÅ-zÇSôG-ºhôm-HÛ-¾Å-GŸÛºÛ-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།