M-mG-GÛÅ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»¼-ŸÛ-zhï-zdm-¿ËÛP-Cæm-Mã¼-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG


2006.11.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛP-fºô-»ÛÅ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-ŸÛ-zhï-zdm-¿ËÛP-Cæm-Mã¼-hGï-¤±m-¿km-qºÛ-¾Å-hôm-M-mG-GŸÝP-mÅ-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛP-fºô-»ÛÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-ŸÛ-zhï-zdm-¿ËÛP-»ôP-Mã¼-hGï-¤±m-¿km-qºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-q-hP-ºƒï¾-ü h-¼ïÅ-DôP-M-G¼-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-hÝÅ-hP-Çeàm-mÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-GbôP-fÞz-fzÅ-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛP-fºô-h-¼ïÅ-M-G¼-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-»Å-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-IPÅ-¼ÛP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-M-G¼-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-q-fôG-¤-hï-»Ûm-ŸÛP-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-Èà-WÛP-fºô-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-hP-¤Z¤-¾Å-GmP-Mã¼-I-OÛG-»ôh-TïÅ-hP-ü h-hÝP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-G¼-hP-q-;Û-ÅÛ-fm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-ym-zÞºÛ-z¸P-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-zŸÛm-q¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-G¸º-¿ËG-qºÛ-hGôP-iô-M-G¼-HÛ-z¸ô-¾Å-¿eï-GmÅ-IôP-Eï¼-zô¤-zï-mP-wïzÅ-»ôh-q-hP-ü G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-G¼-hP-M-mG-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-mÅ-hï-XïÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཐེ་ཝན་གྱིས་དམག་གི་གྲུ་གཟིངས་དང་གནམ་གྲུ་མཚོ་ཁུལ་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།