M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-zMh-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-qü


2007-01-30
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-zMh-mP-º±¤Å-ºiÛ-GmP-z¼-wïzÅ-fôm-GmP-Çeï-»Þ¾-Iâ-hï-hG-z¼-¾-lô-Çoݤ-HÛ-±ôP-¾Å-hP-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»ôh-q-¼ïhü Èà-WÛm-fºô-»Û-h-¼ïÅ-ˆÛ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-º±¤Å-ºiÛ-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2003 ¾ô¼-DôP-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-q-mÅ-z¸ÞP-fïPÅ-GÅÞ¤-q-»Ûm-ŸÛPü º±¤Å-ºiÛ-hï-»P-G®ô-zô-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-z¼-¾-Vz-ÆÛh-hP-hq¾-º‚ô¼-ºƒï¾-¾¤-GbÛP-G¸z-bà-GbôP-MãºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-±ôÅ-M-mG-hP-Í-wï-¼Û-;ºÛ-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-M¾-uÛºÛ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-ºIô-¾ÞGÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-hP-¿ËG-q¼-hÝ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-mP-M-¤ÛºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-È-TP-Ez-ºwï¾-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-JÀïP-ÇÀôP-hP-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-mÝz-xôGÅ-qºÛ-±ôP-¾Å-¤Û-Ço-±ôÅ-M-mG-GÛ-z¸ô-I-±ôÅ-Íï-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-z¼-lô-Çoݤ-HÛ-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-qºÛ-mP-PïÅ-q¼-hÝ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-¼P-º‚ãP-fôm-Bïh-zÇSôG-ºhôm-‚ïh-Mã¼-¼P-º‚ãP-fôm-DÞPÅ-¾-Zïm-D-¤ïh-qºÛ-ºGm-¾ïm-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-z¼-±ôP-¾Å-hP-h¤G-hôm-¤Z¤-¾Å-‚Å-bï-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-GÛ-»ôh-q¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-M-mG-xôGÅ-mÅ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-M¾-DG-hï-hG-z¼-¾ÞGÅ-¤fÞm-±ôP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-hG-¾-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-¤ïh-q-¤-¸hü hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-M-mG-hP-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-DG-z¼-HÛ-¤Z¤-¾Å-mÛ-xÛ-Gž-mP-Gž-hP-Gž-qô-»Ûm-qÅ-M¾-Dz-GŸm-hG-GÛ-Dï-wm-¾-Gmôh-Bôm-ºIô-GÛ-¤-¼ïh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།