zôh-mP-h¤¼-xôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-G®ô-º²Ûm-¾Å-±z-q¼-=P-VÛm-¾Û-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qü


2005.11.27

{}ü üM-mG-GÛ-h¤¼-xôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-hP-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-fºô-»ÛÅ- DôP-¼P-GÛ-„Àô-¤fÞm-q-ŸÛG-zôh-mP-h¤¼-xôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-G®ô-º²Ûm-¾Å-±z-q¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG M-mG-h¤¼-xôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-mÝz-‚P-ÁÛm-TP-¼P-BôP-¿YôPÅ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-GŸôm-q-hP.¼P-BôP-¿YôPÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- ¼P-¾ô-54»Ûm-m- =P-VÛm-¾Û- zôh-ˆÛ-G®ô-º²Ûm-¾Å-±z-bà-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GŸÝP-ºƒï¾-ŸÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-DP-GÛÅ-ŸÛz-VºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤ïh-q¼-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-z×ï-TÛP-mÅ-¼ôºÞ-i¼-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-fºô-»Û-„Àô-¤fÞm-q-=P-VÛm-¾Û-xÛ-¾ô-1979mÅ-86 z¼-M-mG-GÛ-GŸôm-mݺÛ-¤fÞm-±ôGÅ-mP-fôG-¤¼-±m-q-ŸÛG-GÛ-ºGô-º²Ûm-hP-ü hï-XïÅ-GŸôm-mÝ-hP-ŸÛP-qºÛ-¾Å-hôm-HÛ-ºGm-hzP-»ôh-qºÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q¼-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-»ôh-ºhÝG- ÇS-¾ô-ÈàºÞ-WÛm-fºô-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-¼P-ZÛh-ˆÛ-„Àô-¤fÞm-q-n¤Å-xôGÅ-GP-ż-zÇ+ô-zŸG-GÛ-¼Û¤-qÅ-DôP-¼P-GÛ-hzP-±h-M-Vï-¼Þ-GbôP-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-q-hP-£GÅ-ü hï-ÇS-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-DôPÅ-GbôGÅ-»Ûm-q- »Þ-;ï-¼ïm-hP- ºWô¼-WÛ-»- GZÛÅ-mP-GŸÝP-¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Hïm-¾ôG-‚Å-Çeï-ÆÛh-GŸÝP-¤Gô-zdÛP-ÇÀôG-q-mP-zŸÛm-M-mG-mP-¤Û-»ôP-zºÛ-fzÅ-ÁïÅ-z®¾-GP-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎