M-mG-GŸÝP-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü


2008-02-29
Share

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ^ï-¶Û^Û-¤Û-¾Û-„Ëïm- mÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-h-hÝP-»P-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-»Å-ˆÛ-Gmh-hôm-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-hïºÛ-fôG-dôG-ŸÛz-‚-Mã¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-h‚Ûm-WºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-mÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛm-mÅ-xÛ¼-wïzÅ-¤-GmP-GôP-qï-TÛm-ÇÀôz-IÐ-Vïm-¤ôºÛ-mP-GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-hï-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü h‚Ûm-WÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-Bô-qô-»Ûm-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-Åï¤Å-º±z-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-ÁÝGÅ-Vï-Çeôm-HÛ-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºP-hï¼-ºHã¼-¿kôG-GbôP-Mã¼-M-mG-hP-ºƒï¾-z-‚ïh-hGôÅ-q-¾Å-M-mG-GTÛG-qÞ¼-DG-DG-bà-ºWôG-Mã-hï-fzÅ-¾¤-z¸P-qô-ŸÛG-¤Ûm-q-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-m-»P- hôm-hPôÅ-fôG-DÅ-¾ïm-‚Å-q-n¤Å-hôm-fôG-hÝ-ºEô¾-z-ŸÛG-h-hÝP-»P-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-GÅÞP-zŸG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-ÅÞºÞ-bm-»Þ¾-hP-ºz¼-¤-ÅôGÅ-mP-hq¾-º‚ô¼-hP-Gô-¤±ôm-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-‚Å-mÅ-hzP-V-GTÛG-ÇkÝh-ˆÛ-ÆÛh-GŸÝP-hï-±ôÅ-¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-»Þ¾-HÛ-¤Û-¤P-fôG-lÝP-lïG-GÛ-¾Å-ºGݾ-¾-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-hïP-Ç+zÅ-zBôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q¼-zdïm-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-Vï-fôPÅ-¾-ºHã¼-¿kôG-GbôP-hGôÅ-±ï-Gmh-hôm-hï-±ôºÛ-fôG-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-»Å-ÁÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།