¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¾-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-zºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2008-03-25
Share

{}ü üÍï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-ÅôGÅ-mÅ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-65 ®¤-ŸÛG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛÅ-h-¼ïÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-hï-±ôºÛ-fh-DÞ-ÅÛ¤-qô¼-zÇkh-q¼-Bôm-º²âGÅ-hP-hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-MãºÛ-fh-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-ˆP-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-ˆP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¤Pº-DÞ¾-hP-hï-zŸÛm-zôh-¼ÛGÅ-Ez-DôPÅ-ˆÛ-¤Pº-DÞ¾-GŸm-DG-ÅôGÅ-ˆÛ-mP- Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-±ô-ºIï¾-zXôh-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ˆP-h-¼ïïÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-Ç+zÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-hP-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-z;G-ºGôG-‚Å-bï-Ç+zÅ-hïºÛ-zôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-ÅÞ-¤Û-ºIô-zºÛ-z;G-ºhô¤Å-‚Å-q¼-Bôm-º²âGÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-h-V-zôh-mP-Gż-ºGôh-q-Vïh-GbôP-hGôÅ-q-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-q-ºy¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-»ô-¼ôz-¤Z¤-¤fÞm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Åô×-¾ô-¶ï-mÝÍm-GŸÝP-±z- ͺm-^ï¼ï-¾ô-G¼- ¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-mP-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-fh-fÞGÅ-º±z-»ôh-¾ÞGÅ-hP- zôh-¤Û-±ôÅ-ŸÛ-zºÛ-ÇKô-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-VôG-qºÛ-¼P-hzP-¬-zXôh-ˆÛ-fôz-fP-vôh-hGôÅ-q-hP-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-bï-iG-Gmôm-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།