zôh-mP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-zM-¿ËG-®¤-¾-¤m¼-GTôh-iG-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2008-03-19
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- h-¿e-zôh-mP-zôh-¤Û-zM-¿ËG-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-º²Ûm-»ôh-q-hP- º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-¸Ûm-qºÛ-zôh-¤Û-n¤-q-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤m¼-GTôh-iG-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-IPÅ-±h-D-Gž-Gž-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-mÛºÞ-»ôG-Gż-ÁôG-mP-Gž-Çeôm-GmP-ºhÝG »P-h-¿e-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-Eôm-»ôPÅ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-hP-hï-¼ÛP-ŸôGÅ-q-¿Ë-źÛ-yïP-¼ïP-;ÝP-ÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hïºÛ-Zï-ºI¤-HÛ-¤Iôm-DP-ŸÛG-mP-mÅ-zôh-¤Û-GÅÞ¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-Çeï-hï-±ôºÛ-fôG-Ç+zÅ-ºy¾-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïh-zbP-z-¿Ë-ż-Gbm-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zôh-qºÛ-zÞïh-TÛG-GÛÅ-¤ÛG-¤fôP-‚ãP-z-ŸÛG-hï-G¼-Pô-vôh-GmP-z-hP- »P-zôh-ˆÛ-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-hݺP-zôh-¤Û-¤P-hG-TÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-¤Û-DG-TÛG-M-¤ÛºÛ-¤ï-¤hºÛ-fôG-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-¤×Û-mÛ-Åô-=¼-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-Gbm-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-¤ÛP-hôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-zôh-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-hÝ-Ÿ¾-hq¼-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ü ¯-zºÛ-zôh-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-±ô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-ºGô-±ßGÅ-»ôh-q-hP-hï-»P-‚-uôh-ºi-¤Ûm-HÛÅ-fôG-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-q-¤-¸h-º²Ûm-z¸ÞP-¸Ûm-qºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-±h-¤ïh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།