;m-ÅÞºÛ-ŸÛP-Vïm-mP-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-GTÛG-¿ËG-®¤-HÛÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG


2008-03-19
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-;m-ÅÞºÛ-ŸÛP-Vïm-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-GTÛG-¿ËG-®¤-HÛÅ-»Þ¾-mP-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ºGº-¼ïÅ-dºÛ-fôG-zŸôm-mÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚ïh-q-hP-»P-ºGº-¼ïÅ-¾G-bà-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºx¼-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hï-¼ÛP-Dï-m-^ºÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-mÅ-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-Dï-m-^ºÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m-M-mG-GÛ-‚P-PôÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-;m-ÅÞºÛ-ŸÛP-Vïm-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hP-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zôh-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-¾G-bà-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºEï¼-mÅ-dºÛ-fôG-zŸôm-Çeï-IôP-Çkï-hï-»ôPÅ-ÅÞ-zÇ+ô¼-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-IôP-Eï¼-mP-zôh-¤Û-ºhÝ-º²ô¤Å-Vïm-qô-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-bà-Gbô¼-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hP-hïºÛ-fôG-M-mG-GÛ-h¤G-¤Û-zM-¤Ûm-®¤-»ôP-mÅ-¤ÛG-Vß-Áô¼-zºÛ-Åô¾-½ÀP-zbP-z-ÅôGÅ-zôh-¤Û¼-ÇkÝG-¢ôP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-z½‰m-ºyÛm-zMãh-¾¤-mÅ-ljm-Oôm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- »P-M-mG-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-Fôh-hÝ-¤ÛG-Vß-Áô¼-zºÛ-Åô¾-½ÀP-zbP-zºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-D-z;G-q-hP-¤ÛG-z;G-q-ÅôGÅ-Gž-qô-»ôh-q-¤-¸h- zôh-¤Û-TÛG-GÛ-¤Gô-zôºÛ-fôG-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-zŸÝÅ-mÅ-FG-ºhôm-zŸÛm-q-hP- hï-zŸÛm-Pô-Lô¾-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-±ôGÅ-Çkï-ŸÛG-GÛÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-ÇÀôz-IкÛ-fôG-ÇeïP-mÅ-M-¤ÛºÛ-h¼-V-¤¼-wz-Çeï-hïºÛ-±z-bà-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ŸÛG-zB¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Dï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-z½‰m-ºyÛm-zMãh-D-Å-GmÅ-±ß¾-ljm-Oôm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།