l-¼¤-Å-¾ºÛ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-zü


2004.10.11

{}ü üM-G¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-fôG-¤m¼-GTôh-¤Þ-¤fÞh-zbP-zŸÛm-q-hï¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-ZÛm-GTÛG-GÛ-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Zï-¾¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-D¤Å-¤Gô-¾ôG-Å-DÞ¾-HÛ-¤Dm-qô-Áï-±ï-»Û-±ï-ÆôG-¾ïm-q-hP-¾Û-fP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-»P-¤Þ-¤fÞh-z®ôm-zTßG-hô-h¤-‚Å-q-hï¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-ZÛm-GTÛG-GÛ-ŸÛ-zºÛ-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-ZÛm-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hï-GmP-XïÅ-hGôP-iô-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-ŸÛG-ˆP-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-GmÅ-ºDôh-zôh-¤Û-n¤Å-hP-M-G¼-hP-xÛ-M¾-z-zôh-hôm-Mz-zBô¼-GmP-¤Dm-n¤Å-ˆÛÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-¤±ôm-Vïh-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-ºhÝG zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-h-z¼-¹-z-m¤-»Ûm-±ïÅ- 10 ZÛm-¾Û-fP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-»ôP-Vïh-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¼Û¤Å-q-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-xÛ-¾ô- 2000 ¹-z- 4 qºÛ-±ïÅ- 7 ZÛm-M-mG-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-M¾-Å-iÛm-fÞºÛ-mP-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-ŸÛG-¾-¤-ZïÅ-D-G»ôG-‚Å-Çeï-¾ô-GZÛÅ-¼ÛP-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-xÛ¼-ºHPÅ-ˆÛÅ-z®ôm-zTßG-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-hP- DôP-ÆôG-fôG-GbôP-MãºÛ-±ïÅ-V-hï-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹- 12 mP-ºDï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎