zôh-¼ÛGÅ-14Å-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-‚Å-bï-ZÛm-23ºIô-zŸÛm-qü


2007-07-31
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-qºÛ-iÔ-MºÛ-zMãh-¾¤-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-Wm-hÙº-¤m-^¼-¸ï¼-zºÛ-Å-GmÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-Gô-OÛGÅ-GmP-zºÛ-ż-zôh-¼ÛGÅ-14 ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-‚Å-bï-h-V-ZÛm-IPÅ-23 ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-DôP-n¤Å-±P-¤ºÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-È-TP-GÛ-Bô-zô-VGÅ-»ôh-q-hP-ZÛm-¤±m-zÇeàh-¤¼-Z¾-FÛºÛ-fôG-Z¾-mÅ-zŸÝGÅ-q-¤-GbôGÅ-G¸ÞGÅ-qôºÛ-ºGݾ-ÁÝGÅ-¤ïh-q-hP- wm-±ßm-Ç+h-V-Áôh-Mã-ÅôGÅ-ˆP-¤Û-fÞz-qºÛ-¼P-GÛ-¤Û-±ïºÛ-mP-G¸ÞGÅ-GŸÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Bô-ÁôÅ-ÁÛG-GÛ-GmÅ-zz-hP-¼P-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¯-hôm-Vïh-hÝ-ºzh-z¯ôm-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-‚ïh-qºÛ-hÝÅ-ÅÞ-zzÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-M-G¼-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q- ;Ù-¼-zÛ-¾- ÅÛ-¶ïm- ¤VôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ôºÛ-ż-Vïh-wïzÅ-¤²h-hï-Eïh-n¤-qÅ-hï-¼ÛP-z¼-ZÛm-IPÅ-23 ÅôP-z-hP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-Çeï-¼P-GÛ-GTïÅ-qºÛ-±ï-ÆôG-zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-hôm-hÝ-„ÀôÅ-zbP-zºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-hï¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-P-±ôÅ-Eïh-n¤-qÅ-zôh-hôm-ºfz-¯ôh-¤±¤Å-ºWôG-GmP-¼ôGÅ-GmP-ŸÝ-GÛ-¤ïhü ¼P-GÛ-Ç+Ý-±ï-ÉÛ¾-qôºÛ-mP-h-hÝP-¾Å-hôm-¤P-qô-ºIâz-Mã-»ôh-q-hP-h-V-ZÛm-IPÅ-23xÛm-»ôh-q¼-zdïm-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤±¤Å-ºWôG-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ôºÛ-hGôÅ-ºhÝm-ºiÛ-z-hï-±ô¼-‚¤Å-ljÛP-fôG-mÅ-Zm-ºWôG-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-hP- zôh-hôm-hï-±ô-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¤hÝm-ż-ºhôm-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-GP-»ôP-ŸÝÅ-VôG-TïÅ-GÅÞPÅ-bï-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ˆÛ-hGôPÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།