M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-‚P-;ô-¼Û-»¼-zBôh-Mã-»Ûm-ºhÝGü


2007.06.24

{}ü üM¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-‚P-;ô-¼Û-»¼-zBôh-hï-»Þ¾-hïºÛ-lݾ-ym-HÛ-¾Å-GŸÛ-¤±¤Å-ºWôG-GÛ-¾Å-hôm-ŸÛz-ºWâG-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-ÆâP-Bôz-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- Íô-¾Û- ÈïºÛ-môm-mïm- HÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛÇ+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-‚P-;ô-¼Û-»¼-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-wïzÅ-bï-»Þ¾-hïÅ-lݾ-ym-HÛ-¾Å-GŸÛ-¤±¤Å-ºWôG-GÛ-¾Å-hôm-±ß¾-¤fÞm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¤ïh-ŸÛz-ºWâG-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG- ‚P-;ô-¼Û-»Å-xÛ-¾ô-2002¾ô¼-GôP-ŸÝÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-±ßP-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-¼ÞP-z¼-¾¤-mÅ-±ôGÅ-qº¤-M¾-Dz-iâG-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ÇS-XïÅ-fôG-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-z¼-¿e¼-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-mP-lݾ-ym-HÛ-z¸ô-I-hPôÅ-ÅÞ-ÇKô-MG-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-¤WâG-BôP-Vïh-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- ¤ô-È-¤jË- ;- z×ï-¼-jËïºï- »Þ¾-hï¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-q-¼ïh- zhÝm-yG-GTÛG-GôP-‚P-;ô-¼Û-»Å-GôP-ŸÝÅ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-±ßP-Ghm-ŸÝ-GmP-»ôh-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- DÛ¼ÛÅï-=ôw¼- ÈÛ¾- HÛÅ- ‚P-;ô-¼Û-»Å-h-V-zhÝm-yG-GÅÞ¤-mP-±ßh-lݾ-ym-HÛ-z¸ô-IÐ-ÇKô-MG-mÅ-M¾-uÛºÛ-IôÅ-¤ô¾-mP-xÛ¼-¾ôG-»ôP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎