M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-D-Gbh-GTôG-Mã-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-zŸG


2007-03-29
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-Ÿïh-ÇoP-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-¼P-GÛ-zhï-ÇkÝG-ljm-ŸÝ-M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-¾-ºzÞ¾-VôG-q-hP- iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-hï-fôG-¤fÞm-ºHã¼-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-zºÛ-XïÅ- M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-FÛ¤Å-fôG-mÅ-D-Gbh-GTôG-Mã-hï-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-zŸGü hï-»P-¹-z-ÇSôm-¤- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-P¾-¯ô¾-MãGÅ-¤Dm-¾Å-¤Û-±ôÅ-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-¼P-GÛ-zhï-ÇkÝG-fh-;¼- »×P-Gôm-IôP-Eï¼-mP-»ôh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-¾Å-DP-¾-ŸÝ-ºzÞ¾-VôG-qºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-ºhÝG-ü hï-ÇSôm-M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-z®m-hzP-GÛ-ºôG-P¾-¯ô¾-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¾Å-¤ÛºÛ-zhï-hôm-fôG-fÞGÅ-º±z-»ôh-q-hP- Gmh-hôm-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-DP-mP-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-MãºÛ-Zïm-zl-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-zbP-»ôh-q-hï-h-V-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-zŸGü ºôm-ˆP-ºz¼-¤ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-¾-¾Å-¤ÛºÛ-zhï-ÇkÝG-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-MãºÛ-V-Aïm-hP- ¾Å-‚ïh-¿kïPÅ-PïÅ-¤ïh-ÇezÅ- ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-hï-fôG-¤Û-Mã-GZÛÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-ŸÝÅ-zŸGü xÛ-¾ô-1998¾ô¼-M¾-uÛºÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-DP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-zºÛ-ljm-fô-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- ºz¼-¤ºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-mP-z®m-hzP-GÛ-ºôG-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-¾Å-¤Û-¤P-hG-ŸÛG-»ôh-q-¼-ºyôh-‚ãP-»ôh-ˆP- hV-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm-¤ïh-q-z¸ôÅ-¸Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།