M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-±ßGÅ-qºÛ-¼ÛP-ºyÛm-GbôP-i-M-zïh-uôh-‚ïh-hÝ-zTßG-hGôÅü


2008-04-01
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-zMh-mÅ-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-qºÛ-¼ÛP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-h¤PÅ-¾-PïÅ-q¼-hÝ-ºyÛm-GbôP-i-M-zïh-uôh-‚ïh-hÝ-zTßG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-mÛ-M-mG-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-hP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-z¼-¾-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q- ;ï-¶Ûm-GôÅÛ-q×¼- HÛÅ-M-mG-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-¾-GŸÝP-ºƒï¾-HÛÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mãm-hÝ-mÅ-M-mG-mP-ºyÛm-GbôP-i-M-zïh-uôh-GbôP-Mã-z;G-ºGôG-‚Å-q-¤-¸hü ¿ËG-q¼-hÝ-z¼-¾¤-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ºyÛm-GbôP-i-M-z;G-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-Ç+Ý-ŸzÅ-;ï-¶Ûm-GôÅÛ-q×¼-HÛÅ-GÅÞP-hôm-¾ü Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¼ÛP-¾-ºyÛm-GbôP-i-M-z;G-ºGôG-‚Å-q-»Ûm-±ï-hï-»ÛÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-¤Iôm-zhG-‚ïh-¤Dm-M-mG-M¾-Dz-¾-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-fïzÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hPü GP-¿e¼-hï-¼ÛP-ÇS-iô-P-±ô-wm-±ßm-¾-Gô-zÇkݼ-‚Å-q-hP-zB¼-hÝ-ºyÛm-GbôP-i-M-zïh-uôh-‚ïh-hÝ-zTßG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-¾-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-mm-zXôh-‚Å-q-»Ûmü P-±ôºÛ-„Àô-º±z-‚ïh-»Þ¾-mÛ-hï-ÇS-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-M¾-Dz-DG-mP-±ôGÅ-qºÛ-¼ÛP-ºyÛm-GbôP-i-M-zïh-uôh-‚ïh-Mã-»ôh-q-zŸÛm-h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Gż-ºHã¼-¾Å-¼ÛGÅ-zïh-uôh-‚-VôG-qºÛ-¤fÞm-Aïm-Cæm-hGôÅ-q-hP-z¼-¾¤-¤Û-h¤PÅ-mP-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-HÛ-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºyÛm-GbôP-i-M-z;G-ºGôG-‚Å-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-»Ûm-mºP-¯ïh-ºIm-¼ÛP-¾-hï-¿e¼-z;G-ºGôG-‚Å-m-ºIÛG-¤Ûm-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།