M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-ljm-fô-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-ºhÝG


2008-02-27
Share

{}ü üM-mG-GÛÅ-zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-º²âGÅ-Cæm-‚Å-q-hïÅ- zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-Mãm-¿km-HÛ-º±ô-z¼-hô-wôG-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-z¸ô-GŸÛºÛ-Mã-Aïm-VGÅ-»ôh-q-¤-±h-zôh-mP-GÛ-¼P-zŸÛm-º‚ãP-DÞPÅ-hP-Gbï¼-D-ÅôGÅ-zÇSôGÅ-ºEï¼-‚-zhï-z-z¸ôÅ-»ôh-Ç+ô¼- ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-Bôm-zXôh-GmP-zŸGü M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-zºÛ- ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-zºÛ-M-mG-GÛ-D-xôGÅ-G-z¼-ºIô-¤Ûm-fôG-¿e-ŸÛz- TïÅ-ºGô-zXôh-hÝ-ºDôh-qºÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP.ü º²âGÅ-Cæm-‚Å-mÅ-¾ô-GZÛÅ-¤Ûm-®¤-ºDô¼-HÛ-»ôh-qºÛ-zôh-mP-GÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-zMãh-M-Èm-¤Û-¼ÛGÅ-ºzô¼-Vïm-zôh-mP-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hPü fôG-¤¼-M-mG-GÛÅ-fG-¼ÛP-mÝz-xôGÅ-Å-DÞ¾-mP-hq¾-º‚ô¼-GôP-ºwï¾-GbôP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-GÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-ºGô-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-¤ï-ºDô¼-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-hïÅ- ¾ô-Pô-ÇeôP-yG-¤P-qôºÛ-¼ÛP- Æô¾-Mãm-HÛ-ºƒôG-¾Å-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤Û-±ô-hïP-hÝÅ-¾G-¯¾-HÛÅ-wôPÅ-qºÛ-»Þ¾-¤Û¼-zNå¼-mÅ-M-Èm-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-±ôP-q-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-GôP-ºwï¾-HÛ-Dï-wm-V-±P-¾ïm-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-Gž-zbôm-GmP-ºhÝGü hï-zŸÛm-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-zMãh- zôh-mÅ-M-mG-GÛ-z¸ô-¾Å-¿eï-GmÅ-DG-bà- zôh-mP-GÛ-Gbï¼-µÅ-¿UGÅ-hP-¸PÅ-ü bÛ-±-ÅôGÅ-ºô¼-ºiïm-‚Å-mÅ- º²¤-JÀÛP-mP-xÛ¼-±ôP-‚ïh-»G-GÛ-z½‰m-ºyÛm-hP-JÀôG-GÛ-»ô-VÅ-GŸm-¤P-qô-z¸ô-ºhôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GôP-ŸÝÅ-ljm-fô-hïºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¤-±hü zôh-ˆÛ-¼P-zŸÛm-º‚ãP-DÞPÅ-zÇSôGÅ-ºhôm-GŸÛ-M-Vïm-qô-‚Å-qºÛ-zMãh-zôh-fôG-M-mG-GÛ-hzP-Nå¼-hP-zbP-º²Ûm-Æ-zdm-Vï-¼Þ-GbôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-ljm-fô-ŸÛz-y-ŸÛG-zbôm-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།