M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ljm-fô-hï¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-PôÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-qü


2008-02-28
Share

{}ü üzôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z¸ôÅ-q-hïÅ-wm-¾Å-Gmôh-Vï-z-»ôP-GÛ-»ôh-qºÛ-ljm-fô-hï¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-PôÅ-¾ïm-¤ïh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-ºhÝGü Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-mÅü zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z¸ô-Cæm-‚Å-mÅ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIâ¾-ŸÝh-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-h¤ÛGÅ-zž-xÛm-¤ïh-qºÛ-D¼- hïÅ-M-¼ÛGÅ-zôh-¾-»ôP-Mã-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hP-ü M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-IPÅ-±h-ˆP-¤P-hÝ-zbP-zü ¿ËG-q¼-hÝ-ŸÛP-q-hP-ü ºƒôG-q-n¤Å-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qü zôh-mP-mÅ-GÅï¼-hP-ü ¸PÅü ¿UGÅ-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-Gbï¼-D-zÇSôG-zbôm-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-z-ÅôGÅ-GP-¿e¼-¼Û-¾ÛºÛ-ºIâ¾-¾¤-z¸ôÅ-q-hïÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-wm-fôGÅ-Mã-zŸG-mÅ-Gmôh-±zÅ-Vï-z-z¸ôÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-V¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅü P-±ôºÛ-zŤ-q¼-¤±ô-ÇSôm-mÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIâ¾-¾¤-z¸ôÅ-q-hïÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ü hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ºIô-MãºÛ-Dï-wm-‚ãP-»ôh-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GP-¿e¼-ljm-fô-hï¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-»ôh-ºhÝGü M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP-ü ¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z¸ô-Cæm-‚Å-q-hïÅ-zôh-mP-zôh-¤Û-±ô¼-hPôÅ-»ôh-wm-fôGÅ-‚ãP-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-VzÅ-TÛG-º²¤-JÀÛP-M¾-Dz-uÛ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-xÛ-xôGÅ-mÅ-zôh-mP-¤-¯-º²âGÅ-¤Dm-±ôÅ-hPôÅ-»ôh-zôh-mP-GÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-wm-fôGÅ-»ôP-GÛ-»ôh-¤ïh-hP-ü zôh-¤ÛºÛ-zhï-ÇkÝG-¾-hGôPÅ-q-zŸïÅ-mÅ-ÆÛh-‚ãÅ-º²Ûm-Mã-G¾-Vïm-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།