Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôz-fP-GÛ-‚-hGº-hï-ºz¼-¤ºÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-¾-wÞ¾-ºhÝG


2006-12-13
Share

{}ü ü¾ô-ºhÛºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôz-fP-GÛ-‚-hGº-hï-ºz¼-¤ºÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ- »Þ-¶Ûm-=Ûm- ¾-wÞ¾-z-¼ïh-TïÅ-w×-¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å-q×ï-¼ïÅÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Å-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-GôP-ŸÝÅ-Å-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-±ôGÅ-qÅ- w×-¼m-ÅÛºÛ-fïzÅ-¯-ŸïÅ-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-hP-¤Z¤-hÝ-¾ô-¿e¼-Gż-ºGôh-q-hP- Gż-ÁôG- hï-zŸÛm-Gż-ºGôh-ˆÛ-¼P-hzP-ÆâP-BôzÅ-q- »P-ºyÛm-GbôP-i-MºÛ-fôG-mÅ-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-z¿e-z-¤Û-ºi-z-Çtï¾-¤Dm-zTÅ-q¼-¾ô-¿e¼-‚-hGº-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-2900GmP-Æô¾-»ôh-q-¿e¼-ºhÛ-¾ôºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-‚-hGº-hï-hGÝP-IPÅ-76¾-wïzÅ-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ- »Þ-¶Ûm-=Ûm- ¾-wÞ¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-zŸG- Ç+Ý-ŸzÅ-»Þ-¶Ûm-=Ûm-HÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-z-hP- GŸÝP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-‚-Pm-Çtï¾-zºÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-uÛ-¾ô-1989¾ô-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-ºWâG-hô-h¤-ºôG-zŸG-»ôh-q-¤-¸h- DôP-mÛ-h-V-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-¾-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-¾ô-Mãm-¼ÛP-ÁôÅ-wôG-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-z®ôm-q-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།