ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-¤Dm-qô-hP-hGï-ºhÝm-q-zŸÛ-º²Ûm-z¸ÞP-z®m-ºFÛh-‚Å-»ôh-qü


2005.11.28
drepung-monks-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üM-mG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Ghm-Å-Vïm-qô-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ- ¤Dm-qô-PG-hzP-ºwï¾-MÅ-¾GÅ-hP-hGï-ºhÝm-zŸÛÅ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-¤-ŸÝÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ-xÛ-±ïÅ-23ZÛm-DôP-n¤Å-M-¤ÛºÛ-uÛ-zhï-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®m-ºFÛh-‚Å-qÅ- h-V-DôP-n¤Å-GP-hÝ-»ôh-¤ïh-ÅÞÅ-ˆP-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛ-z;ôh-Ez-ºôG-Å-GmÅ-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-q-±ôÅ-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-hP-¿ËG-hôm-hÝ-hGôm-Çkï-DG-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zºÛ-V-ÁÅ-ÅÞ- bØ-¾ºÛ-„À-¤-¾-Pô-Lô¾-hP-D-ƒ¾-¾-lÝP-lïG-±-mm-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-Çtï¾-Ç+zÅ- M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-qÅ-hGôm-qºÛ-¤Dm-qô-PG-hzP-ºwï¾-MÅ-¾GÅ-ÅÞ- bØ-¾ºÛ-„À-¤¼-Pô-Lô¾-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z®m-z;º-GbôP-hÝÅ- ¤Dm-qô-¤VôG-mÅ-G¾-bï-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-q-Eïh-±ôÅ-bÛP-Ÿºô-wÛP-hP-TP-²ï-¤Ûm-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¸ï¼-m- Pô-Lô¾-‚ïh-¤-fÞz-q-zŸÛm-hÝ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-zôh-¤ÛºÛ-ºhÛ-xÛ-GZÛÅ-ˆÛ-BzÅ-GmÅ-»Ûm-ÇezÅ-¤±m-Ǩh-ŸÝ-Mã-¤Ûm-q-¤f¼-Ç+¾-GmP-z¼- MºÛ-¾Å-‚ïh-q-hï-±ôÅ-¤Dm-qô-¤VôG-hP- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-¤Û-ŸÝ-¤Dm-hGï-ºhÝm-GŸm-zŸÛ-xÛ-±ïÅ-23ZÛm-z®m-ºyÛh-‚Å-qÅ- h-¿e-DôP-n¤Å-M-¤ÛºÛ-z;G-Z¼-DP-hP-z®ôm-DP-GP-hÝ-»ôh-¤ïh-hP-DôP-n¤Å-GmÅ-ÇePÅ-GP-GÛ-ºôG-»ôh-¤ïh-ÅÞÅ-ˆP-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-q-¼ïh- xÛ-±ïÅ-25ZÛm-ºƒÅ-ÇtäP-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-»ôPÅ-µôGÅ-VôÅ-¼ºÛ-mP-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-±ß¾-hÝ-ŸÝGÅ-bï-¤Dm-qô-¤VôG-hzÞÅ-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ˆP- M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-q-±ôÅ- G¾-bï-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-n¤Å-VôÅ-¼ºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-ŸÝGÅ-q-»Ûm-m-iG-ÁÝGÅ-zïh-uôh-GbôP-MãºÛ-ÇkÛG-¼-zbP-ºhÝG h-¿e-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-q-xÛ-mP-GZÛÅ-;¼-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤fº-Ç+ô¼-mÅ- ¤Û-GTÛG-ˆP-»¼-¤¼-GbôP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-uÛ-zhï-¾Å-DP-¾-D-q¼-zMãh-ºiÛ-¯h-‚Å-q¼- ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-q-z;G-Çkô¤-‚ïh-hôm-mÛ- Ç+zÅ-hï¼-hGôm-qºÛ-mP-¤ï-GÅôh-¢ôP-zl¼-hP-¼ÛG-GmÅ-ŸÛz-zÁï¼-Vïh-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-wïzÅ-ÇezÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-q-ŸÛG-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎