M-G¼-z-ŸÛG-mP-q¼-zNå¼-z-¤-¸h-Çkô¤-qºP-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-¯ô¤-ŸÛG-fôm-ºhÝG


2007.06.24

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-iÔ-MºÛ-mP- fÞz-zÇem-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-GmP-zºÛ-¾ô-MãÅ-mP- Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ-=ï-¾Ûm- ^Û-ÅÞ-²- ŸÝ-zºÛ-¼P-¾ô- 34 ¾-Åôm-qºÛ-M-G¼-z-hï-zŸÛm-h-V-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-mP-q¼-zNå¼-z-¤-¸h- Çkô¤-qºP-ŸÝÅ-bï- VôÅ-¤ÛP-¾ºP-zÇem-º²Ûm-zÇÀz-GÅÞ¤-ŸïÅ-fôz-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô- zô¤-¡ï-mP-O-zTßG-ºyâ¾-¾Å-DP-mP-¾Å-;-‚ïh-Ç+zÅ- JÀ-wôGÅ-ÅôGÅ-ºhôh-„Àô-DïPÅ-q-fôz-Çeï- xÛ-hPôÅ-qôºÛ-¤fÞm-Aïm-z¸P-qô-»ôh-ˆP- mP-Åï¤Å-ˆÛ-zhï-z-hï-®¤-¤-±ô¼-z-hP- D-VïºÛ-M¾-Dz-„Ëï-¼ïºm-ÅôGÅ-ÅÞ-O-zTßG-ºyâ¾-¾Å-‚ïh-q¼-zBôh-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞºP- »Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-±ôP-±ôGÅ-Vïm-qô-DG-hP- »Þ¾-¤Û-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-DôPÅ-ˆÛ-¤Û-±ô¼-z¿e-ÇePÅ-Bô-qô-¤fôP-Çeï- DôP-»Ûh-fP-Vh-»ôh-q-¼ïh- mP-Åï¤Å-ˆÛ-zhï-z-º±ô¾-xÛ¼- mP-VôÅ-Ç+ô¼-hïz-Ço-±ôGÅ->ÀôG-»G-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-¼P-GÛ-w-¤¼- P-mP-qºÛ-I-q-ŸÛG-‚ïh-ºhôh-ºhÝG-TïÅ-»P-»P-ŸÝÅ-ˆP- w-¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-Eïh-¼P-h;º-¾Å-D-z-¼ïh- GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-P¾-GÅô-Mz-TïÅ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-z-¾Å- I-q-‚Å-m-ºIÛGÅ-ŸïÅ-w-¤ºÛ-VôG-¤Vm-¤-fôz-q-¼ïh- ¤f¼-DôP-GÛÅ-±-zô¼-IôÅ-zÇkݼ-‚Å-q¼- DôP-GÛÅ-±-zôÅ-Eïh-¼P-mP-q-‚ïh-ºhôh-ºhÝG-m- l-¼¤-Å-¾¼-MãGÅ-ŸïÅ-¾¤-Çeôm-‚Å-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛ-±-zôºÛ-D-b-zÇÀz-‚-GŸÛ¼-z¸ÞP- xÛ-¾ô- 2004ºÛ-¾ô¼-DôP-GÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zBôh-hï- hqï-¤²ôh-DP-mÅ-zôh-Ç+h-¢P- lô-¾-l¼-HÛ-¼Û-Fôh-DÞ¾-¾-fôÅ-zŤ-ÇKô¤-Oæz-‚ïh-¤Dm-¼ï-z¸ÞP-¤W¾- Å-¼-zôh-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-±h-¤fôºÛ-ÁïÅ-»ôm-¢P-xÛ¼-ÇÀôz-ŸÝGÅ-GmP- xÛ-¾ô- 2006 ¾ô¼- hGï-ºhÝm-HÛ-Çkô¤-q-ŸÝÅ-bï- ¼P-¾Å-GŸm-GTïÅ-qºÛ-;Ým-ÇÀôP-z¸P-qô-ºEï¼-bï- GŸm-wm-HÛ-‚-z¼-ŸÝGÅ-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-z¸ÞP-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎