Íï-Áï-»ºÛ-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-mÅ-z¾-»Þ¾-¾-¼ôGÅ-hPÞ¾-Çt¼-V-GmP-Mã-ü


2007-12-12
Share

{}ü ühï-»P-Íï-Áï-»ºÛ-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-WïP-wïP- =ïP-mÅ-hï-¼ÛP-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-¿e¼-mü z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤fôºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-µôP-Çkï-DG-GÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-º±ô-zºÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-hP-ü lô-Çoݤ-HÛ-¤fÞm-ºHã¼-»G-bà-GbôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-mÅ-hPÞ¾-DP-PôÅ-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-hPÞ¾-ºzô¼-Çt¼-bï-Í-ÇKô¼-Å-»-zM-®¤-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü »P-GôP-ŸÝÅ-hPÞ¾-ºzô¼-DôPÅ-mÅü Å-»-¿S-zTß-®¤-IôP-GÅïz-DG-GÛ-mP-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-GbôP-VïhhP-ü Å-»-¿S-zTß-IôP-GÅïz-hï-hG-GÛ-mP-º²Ûm-BôP-GÛ-ºV¼-GŸÛ-DG-GÛ-Vïh-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü uÛ¼-zbP-hzÞ¾-ŸÛP-wôPÅ-qºÛ-z¾-»Þ¾-M¾-Dz-ˆÛ-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-hP-ü ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-mÅ-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-hP-ü hPÞ¾-DP-ÅôGÅ-¤P-qôÅ-¾ô-¿e¼-Í-ÇKô¼-Å-»-¤P-qôºÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-GÛ-»ôh-ˆP-º²Ûm-BôP-±GÅ-±ßh-¤ïh-q-hP-ü »Þ¾-mP-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-¤Dm-Gbm-qô-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-»¼-MÅ-hï-®¤-ºIô-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།