zôh-¼ÛGÅ-14Å-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-‚Å-bï-ZÛm-19ºIô-GÛ-»ôh-qü


2007-07-27
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-Wm-hÙ-¤m-bºÛ-Å-GmÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝÅ-Gô-OÛGÅ-GmP-zºÛ-zôh-¼ÛGÅ-14 zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-Vïh-hÝ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-‚Å-bï-hï-¼ÛP-GÛÅ-ZÛm-IPÅ-19 ºIô-zŸÛm-q-ºhÛºÛ-ż-M-mG-GŸÝP-¾-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-fôz-fP-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¾m-ºhïzÅ-¤-‚ãP-z¼-h-hÝP-hïP-ÅP-¿kÛ-¾ÛºÛ-h‚¼-DºÛ-±-iôh-ˆÛ-P¾-z-TÛ-VïºÛ-fôG-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-ż-h-¼ïÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-GŸôm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-¸Å-zTh-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-Çeï-DôP-¼P-ÇKï¼-HÛ-hGôPÅ-±ß¾-¿e¼-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-P-±ô¼-¾m-ºhïzÅ-Gž-qô-ŸÛG-GmP-Mã-DG-qô-¼ïh-¾GÅ-¼ï-z-»P-ÁÝGÅ-Vïm-qô-ŸÝ-»Û-¤ïh-¾ÞGÅ-hP-Eïh-n¤-qÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-‚ïh-q¼-ÇoP-VßP-ŸÛG-bà-¯ÛÅ-¤hôG-D-qô-¼ïh- »Ûm-mºÛ-P-±ô-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-Eïh-n¤-q¼-Mz-Bô¼-ŸÝ-zŸÛm-hÝ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- Eïh-n¤-q-¿e¼-ºi-zºÛ-hqº-zô-fÞz-zÇem-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-ˆP-GmÅ-hï¼-zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-Vïh-hÝ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GmP-z-hï¼-zôh-mP-M-¤ÛºÛ-z®ôm-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-z®ôm-q-±ôÅ-ˆP-ZÛm-hï¼-XïÅ-im-ŸÝ-Vïh-¸Å-zTh-GmP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºIô¾-zXôh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།