M-G¼-HÛ-M¾-ż-zôh-¤Û-14Å-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-Çeï-ZÛm-¿S-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü


2007-07-13
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-mP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºGô-FÛh-GmP-zºÛ-ºôG-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ºÛ-mP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-ZÛm-IPÅ-¿S-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP-ü ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-±ôºÛ-G¸ÞGÅ-GŸÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Wï-Ÿm-hÝ-ºIô-zŸÛm-»Ûm-ºhÝG- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-zºÛ-ZÛm-IPÅ-¿S-qºÛ-ZÛm-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- „Ë-ÁÛÁ‡- m-¼-»m- ¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-xÛ¼-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã¼-Mz-Bô¼-hP-ºƒï¾-h-¼ïÅ-ˆÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-Å-DÞ¾-hï¼-wïzÅ-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºfz-¯ôh-hP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-Mz-Bô¼-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸGü hï-¤Ûm-M-G¼-mP-GÛ-ÁïÅ-»ôm-Tm-hP-ÇÀôz-I-DG-GÛ-¤DÅ-hzP-ÅôGÅ-¤Û-Ço-¤P-qôÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-Mz-Bô¼-hP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-Pô-Lô¾-GmP-źÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-Vïh-wïzÅ-GmP-q-¤-¸hü Å-GmÅ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤P-qôÅ-ˆP-¾Å-ºGݾ-hï¼-Mz-Bô¼-hP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-ż-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།