M-G¼-mP-zôh-¤Û-14Å-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-Çeï-ZÛm-zŸÛ-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü


2007-07-12
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-hïP-Ç+zÅ-h‚¼-DºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-È-TP-GÛ-±-z-Vïm-qô-»ôh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-¤Û-IPÅ-14hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-z¼-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-‚Å-bï-ZÛm-IPÅ-zŸÛ-ºIô-»Û-»ôh-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-±ß¾-FÛ¤Å-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-GÛ-ż-h-¼ïÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-¤ÛÅ-Çoï-FÛh-hï-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-mÛ-¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸïÅ-qºÛ-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾ü ºƒâG-»Þ¾ü hï-zŸÛm-xÛ-M¾-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-z¸Å-zTh-ˆÛ-Pô-Lô¾-‚ïh-q-hï-mÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-qü zôh-ˆÛ-zÞïh-±ôGÅ-qü hP-zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qü hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qü hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-q-zTÅ-±ôGÅ-q-zŸÛÅ-¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-±ßGÅ-Mã¼-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-M-G¼-HÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-¿Ëm-DP-ÅôGÅ-ºƒï¾-»ôh-±m-q-DG-¾-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-fh-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-¼ï-Ç+ݾ-HÛ-Å-»ÛG-Mz-qºÛ-ljm-ŸÝ-hP-hï-zŸÛm-xôGÅ-¤±ßPÅ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-fh-hGôÅ-hPÞ¾-Ÿ¾-ºhïzÅ-ˆP-zÅôGÅ-Oæz-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-h-¾ô-uÛ-¹-8 ±ïÅ-4 ZÛm-±ôGÅ-»ôPÅ-ˆÛ-z¸Å-zTh-Pô-Lô¾-ŸÛG-ˆP-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-hïºÛ-GôP-mÅ-Gž-zbôm-¸Ûm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།