zôh-¤Û-zTß-zŸÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-Çeï-ZÛm-zMh-xÛm-»ôh-qü


2007-07-16
Share

{}ü üM-G¼-mP-zôh-¤ÛºÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-ZÛm-zMh-xÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-Pô-Lô¾-n¤Å-ˆÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-Wï-Ÿïm-hÝ-ºIô-GÛ-ºhÝGü M-G¼-GÛ-M¾-Å-jËÛ-¾Û-Gż-qºÛ-W×m-b¼-¤m-b¼-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-ZÛm-zMh-ÅôP-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-Bô-qô-VGÅ-»ôh-q-¤-¸h-Ç+Ý-zIïÅ-q-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-„Àô-º±z-ˆÛ-¼P-zŸÛm-VGÅ-»ôh-ºhÝG- hïºÛ-hz¼-¾-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-xôGÅ-zBôh-ˆÛÅ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ¼-¤P-±ôGÅ-mÅ-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-fzÅ-ÁïÅ-GP-»ôP-GmP-¤ÞÅ-¿e¼- D-Å-DôP-jË-¼¤-ż-wïzÅ-bï-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-¤Û-¤P-GP-¤P-M¾-Å-jËÛ-¾Û¼-GŸÛ-M-Vï-¤ºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-z-¿e¼-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-zŤ-Gbm-¿Ëàm-Iâz-jËÛ-¾Û¼-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-hï-ZÛm-¤ÛP-¤P-zM-yG-¤P-qô-hPôÅ-ÅÞ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-Mã-DÅ-¾ïm-»P-GmP-ºhÝG- ÅP-ZÛm-DôP-^ï-¼-jËàm-HÛ-zhï-BÛh-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-hP- ¼Wï-qÞ¼- ¤-ÅÞ-¼Û-zTÅ-ÅÞ-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Ç+ô¼-zBôh-hÝ-wïzÅ-¤Dm-IÅ-zôh-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-xÛ-ºƒï¾-z;º-„Àôm-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¤VôG-»ôh-q-hP-DôP-GÛÅ-¾Å-ºGݾ-z-±ôÅ-zôh-ˆÛ-¯-hôm-Oæz-Vïh-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-ºhÝG- GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-Vß-mP-±ß¾-FÛ¤Å-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-xÛ-mP-Gż-ºGôh-q-±ô¼-Pô-Lô¾-z-n¤Å-ˆÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-hP-¾Å-ºGݾ-fôG-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾- ºƒâG-G®ôÅ-qºÛ-M¾-uÛºÛ-mP-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-WÛ-»ôh-Ç+ô¼-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG- hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ¼-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-h¤ÛGÅ-zž-hô-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-¿ËG-hôm-hÝ-jËÛ-¾Û-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-¤Û-¤P-±ôÅ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ˆÛ-¤fÞm-ºHã¼-Ço-±ôGÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།