M-G¼-z-ŸÛG-GÛÅ-zôh-hôm-Vïh-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2006-12-31
Share

{}ü ühï-»P-ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-qÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z¼-GŸÛGÅ-mü M-G¼-hzÞÅ-¤×-lÛ-»ü q×¼-lï-ÁïºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼-„Ëô-q¾-mP-zTº-zŸÝGÅ-iôG-i¼-¤-ÈïÁü ¶-h¶-¤VôG-mÅ-¾ô-Pô-zTߺÛ-GôP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»Ûm-ŸïÅ-h¤-zTº-wÞ¾-z-»ôh-q-hP-ü hï-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-¾ô-Pô-zTß-®¤-¼ÛP-¼P-ZÛh-ˆÛ-¸ÞPÅ-FG-ÇoG-±ºÛ-±ß¾-hÝ-zïh-uôh-ˆÛÅ-M-G¼-GŸÝP-hP-ü M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-DG-¾-zôh-hôm-Vïh-ljm-ŸÝ-¼Û¤-q-wÞ¾-»ôh-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-¾ô-ºhÛºÛ-mP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-M-G¼-¾-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-GŸÝP-mÅ-DôP-hÙôGÅ-GŸÛºÛ-ºôG-IôP-Eï¼-mÅ-xÛ¼-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-iG-‚Å-qºÛ-»ôh-ˆP-DôP-mÅ-ŸÝ¤-q-¤ïh-qºÛ-fôG-¸Å-zTh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-zTÅ-GP-¿e¼-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-yG-GTÛG-®¤-¼ÛP-zôh-hôm-fôG-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-»ôh-¼ïhü DôP-¼P-ZÛh-G®ô-zô-BïÅ-zÞ-h¤-q-¤Èb-¤- JËm-lÛºÛ-XïÅ-ºƒP-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü ºôm-ˆP-zôh-ˆÛ-¯-hôm-fôG-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-hGôÅ-ˆP-I-OÛG-ÍP-ż-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü D-Å-DôP-Èôm-ÅÞ¼-hÝ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-D-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།