M-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-yâ-GݺÛ-zhï-ºWGÅ-fôG-ŸÛz-ºWâG-‚Å-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-fôm-ºhÝG


2007-03-17
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-yâ-GݺÛ-IPÅ-ºzô¼-mÅ-xïh-;-¿ËG-®¤-hq¾-º‚ô¼-HÛ-wôPÅ-q-hP-z®m-G»ï¤-‚Å-qºÛ-h;º-P¾-fôG-¿ËàP-zºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-ŸÛz-ºWâG-‚Å-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-xÛ¼-ºH¼-xÛm-qºÛ-mP-ºDôh-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-hïºÛ-mP-¾-yâ-GÝ-GÅÞ¤-V-GTÛG-GÛ-mP-mÅ-yâ-GÝ-hP-GŸôm-BïÅ-VÛG-FÛ-zhÝm-ÇeôP-¿ËG-¾-¼P-ZÛh-ˆÛ-Çtäm-¤Vïh-ˆÛÅ-z®m-G»ï¤-‚Å-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-hïºÛ-z¼-¾-yâ-GÝ-zM-V-40 mÛ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾Å-;-‚ïh-»Þ¾-HÛ-ºGô-FÛh-hP-¢Ûm-zhG-ÅôGÅ-ˆÛÅ-ZïÅ-lÝP-wôG-q-Á-ÇeG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-ˆÛ-ljm-fô-hï-mÛ-M-G¼-mP-yâ-GݺÛ-fôG-¤m¼-GTôh-hP-º±ï-zºÛ-ÇkÝG-¢ôP-wôG-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-G¾-VïºÛ-ŸÛz-ºWâG-GÛ-»ÛG-V-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-ŸÛPü GP-¿e¼-M-G¼-HÛ-M¾-»ôPÅ-Gż-ÁôG- Íô-Íô‡ï-¾Þ;- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-ŸÛz-ºWâG-GÛ-ljm-fô-hïºÛ-ºi-zÁÝÅ-ÁÛG-¾G-Åôm-‚ãP-»ôh-q-hPü ŸÛz-ºWâG-GÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP-¾-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-‚ÛÅ-qºÛ-zhï-hôm-¿Ëm-DP-hP-‚ÛÅ-qºÛ-ÆâP-Bôz-fïzÅ-¯-DP-GÛÅ-Mz-Bô¼-ºôG-M-G¼-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-13 mP-ŸÛz-ºWâG-‚Å-q-hP-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-»Þ¾-¤Û-yâG-GÝ-»P-M-¾¤-fôG-ºIô-¤Dm-hP-¾Å-;-‚ïh-»Þ¾ü ÇÀôz-Iü ÇÀôz-GZï¼-DP-DG- EÛ¤-±P-ÅôGÅ-¼Û¤-q-¤Û-ºi-zºÛ-mP-zBôh-hï-Ç+h-V-ƒÛÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།