M-G¼-mP-Íñ²-mh-q-n¤Å-ˆÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-Tm-HÛ-Ǩm-DP-±ô¼-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.05.29

{}ü üM-G¼-mP-Íñ²-ºGôÅ-mh-»ôh-qºÛ-mh-q-n¤Å-VÛG-OÛ¾-HÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-Tm-HÛ-Ǩm-DP-ÇeôP-yG-ºGº-ÁÅ-»ôh-q-±ôÅ-Íñ²-mh-q¼-ºGôÅ-mh-hï¼-Ǩm-zTôÅ-»ôh-qºÛ-µâm-Gb¤-HÛ-ÇÀâ-ƒÛh-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-mP-ÇKï¼-HÛ-Ǩm-DP-DG-¾-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-Mã¼-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¼Ûm-GôP-È-TP-GÛ-¤fô-qô-»Ûm-q-hP-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-Ǩm-DP-DG-GÛÅ-mh-q-±ô¼-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-È-TP-GÛ-Bô-qô-»Ûm-qºÛ-¤fôP-xôGÅ-º²Ûm-HÛ-»ôh-q¼-zdïm-ÇKï¼-HÛ-Ǩm-DP-hÝ-ºIô-¤-fÞz-qºÛ-Íñ²-mh-q-¤P-qô-ŸÛG-Ǩm-q-µâm-¤-DG-¾-zÇeïm-GbàGÅ-‚ïh-hGôÅ-q-hPü Ǩm-q-hï-hG-GÛÅ-xÛ-¾ÞGÅ-hP-¼P-º‚ãP-ÇSô-Ǩm-µâm-¤-vh-hï-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¤Gô-Ç+ô¼-GbôP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-ºyôh-zÇeïm-fh-ˆÛ-¤DÅ-q-±ôÅ-Íñ²-ºGôÅ-mh-»ôh-qºÛ-mh-q¼-Ǩm-DP-DG-bà-¤fôP-VßP-hP-uÛ-±ôGÅ-fôG-¿e-ÇePÅ-¤Û-ºi-z-º²Ûm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-DôP-±ô-Ǩm-q-µâm-¤-zÇeïm-GbàGÅ-‚ïh-q¼-ºIô-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-Hã¼-z-hPü Ǩm-q-µâm-¤--hï-hG-GÛÅ-Gż-ÁôG-DG-hP-¢¼-»ÛG-fôG-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-bï-Íñ²-mh-q-n¤Å-DôP-±ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºGÝG-fzÅ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-M-G¼-mÝz-xôGÅ-¤×-È-¼Áï-c-mP-Gż-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-Íñ²-mh-q-hP-ÍïW-ͺï-¶Û-mh-ºzÞ-ºGôÅ-Ez-¸Ûm-q-n¤Å-ˆÛ-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºƒï¾-¤fÞh-Ç+Ý-±z- ÁÙ-z-m-q-‡ï¾- »ÛÅü Ǩm-q-µâm-¤-n¤Å-¤ïh-q-z¸ô-Mã¼-P-±ôÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-Mã-Dô-m-®¤-¤-»Ûm-q¼-DôP-±ôÅ-mh-q-Z¤-fG-hP-ÁïÅ-»ôm-Bô-zºÛ-¼ÛGÅ-¾-¤Gô-Ç+ô¼-GbôP-zºÛ-‚-uôh-z;G-ºGôG-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎