M-G¼-mP-Ǩm-±ôh-¿eºÛ-¾Å-hôm-fôG-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-hGôÅ-G¾-Vïü


2007.06.26

{}ü üM-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-M-G¼-xôGÅ-mÅ-mÝz-xôGÅ-qºÛ-Ǩm-HÛ-z¸ô-I-DG-hP-¿Ëm-hÝ-Ǩm-±ôh-¿eºÛ-¾Å-hôm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-ÆâP-Bôz-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-M-G¼-mP-Ǩm-±ôh-¿e-‚ïh-¤Dm-±ôP-¾Å-DP-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-fôG-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-h¤-zOGÅ-‚-hGôÅ-G¾-»Ûm-q-G¸ÛGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-M-G¼-HÛ-hzÞÅ-Ǩm-µÅ-º²Ûm-BôP-DP-GÛÅ-mh-zTôÅ-Z¤Å-ŸÛz-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-DG-hP-Ǩm-HÛ-±ôP-¾Å-DP-FÛ¤Å-GbàGÅ-‚-MãºÛ-hzP-±h-Vï-¼Þ-GbôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-bï-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ˆÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-ÁÛG-z¸ô-zŸÛm-»ôh-q-hPü FÛ¤Å-GŸÛ-hïºÛ-mP-±ß¾-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-fôG-mÅ-Ǩm-±ôh-z¿e-‚ïh-¤Dm-±ôP-¾Å-DP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-¾ô-¿SºÛ-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-hPü mh-zTôÅ-Z¤Å-ŸÛz-‚-MãºÛ-VôG-¤Vm-vh-qºÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-mG-ZïÅ-ºôG-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-FÛ-¿S-®¤-ZïÅ-Vh-ºW¾-hGôÅ-qºÛ-OÛG-Æô¾-Gbm-ºzïzÅ-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-G¼-HÛ-Ǩm-µÅ-z;G-ºGôG-¾Å-DP-GÛ-uÛ-Ez-qÅ-M-G¼-HÛ-Gż-ÁôG- ¤Ûm‡Û- ŸïÅ-q¼ü P-±ô-¤Þ-¤fÞh-hï-hï-¤Þ¼-Çkôh-fÞz-fzÅ-¤ïh-q-hP-PïÅ-q¼-hÝ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-È-TP-D-Gž-z-hP-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-qºÛ-OÛG-Æô¾-¾G-zÇe¼-‚-hGôÅ-G¾-»Ûm-q-hPü hïºÛ-Mã-¤±m-mÛ-Ǩm-±ôh-¿eºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-Dï-wm-¤ïh-q-¤-¸hü Ǩm-HÛ-±ôP-¾Å-DP-±ôÅ-DôP-±ô¼-Ǩm-±ôh-¿e-‚ïh-qºÛ-Ǩm-hïºÛ-Zïm-;ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm-PïÅ-q¼-hÝ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ºGm-¾ïm-hP-»Ûh-VïÅ-ºwï¾-fzÅ-ÅÞ-Ǩm-HÛ-Zïm-D-n¤Å-Gž-qô-Pô-vôh-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎