M-G¼-mP-IôP-GÅïz-q-zM-yG-ºGº-ÁÅ-hP-Zïm-dôG-qºÛ-z¼-iG-qôºÛ-GhôP-fÞG-‚ãP-ºhÝG


2007.10.07

{}ü ühï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-Á¼-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-IôP-GÅïz-q-zM-yG-ºGº-ÁÅ-hP-Zïm-dôG-qºÛ-z¼-iG-qôºÛ-GhôP-fÞG-‚ãP-zºÛ-XïÅ-¤Û-h¤PÅ-30 ¿ËG-©Å-Bôm-wôG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-;ô¾-;-‡-mÅ-¼ôºÞ-=¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-fôG-¤¼-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-mP-M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-hzP-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Á¼-xôGÅ-¤Pº-Çkï- mÝz-„ËïP-G¾- mP-GÛ-Å-GmÅ-IôP-GÅïz-q-±ôÅ-GŸÝP-GÛ-¸-zTºÛ-¤²ôh-DP-mP-»ôh-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-¤Û-h¤PÅ-¾-ºIï¤Å-±ôP-‚ïh-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-»G-qô-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-¤Dm-HÛ-Pô-vôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-ÇÀ¼-»P-IôP-GÅïz-q-Z¤Å-fG-±ôÅ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-¤ï-zÆïGÅ-zbP-z-hP-¾Å-DÞPÅ-hïºÛ-¾Å-‚ïh-q-DG-TÛG-ZïÅ-lÝP-zbP-»ôh-q-¼ïhü hôm-Aïm-‚ãP-»Þ¾-HÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-Zïm-dôG-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞPÅ-mü hôm-Aïm-hï-mÛ-„Àô-zÞ¼-bà-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hPü »Ûm-mºP-P-±ôÅ-h¤G-hqÞP-GŸÛ-M-Vïm-qô-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-bï-hôm-Aïm-hïºÛ-mP-fï-WâÅ-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço-DG-TÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-Zïm-dôG-qºÛ-PôÅ-mÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-qºÛ-¸-zTº-ºIï¤Å-±ôP-GÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-fôG-ºiÛ-¯h-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎