M-G¼-GŸÝP-mÅ-ÈÛm-lÝ-hP-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-‚ïh-q-±ôºÛ-hz¼-ºDôm-ºFâG-ºGôG-fzÅ-GmP-Mãü


2007.12.31

{}ü üM-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-ÈÛm-lÝ-hP-ü »ï-ÁݺÛ-VôÅ-‚ïh-q-±ôºÛ-hz¼-ºDôm-ºFâG-ºGôG-fzÅ-GmP-MãºÛ-mm-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝGü hï-»P-M-G¼-HÛ-Íô-¼Û-Å-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-GÅïz-TÛG-bà-Zï-V¼-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-HÛ-ÇS-mÝz-bà-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ÅÞ-ºHã¼-MãºÛ-Gmh-hôm-fôG-mÅ-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-‚ïh-q-hP-ü »ï-ÁݺÛ-VôÅ-‚ïh-q-±ôºÛ-hz¼-ºDôm-ºFÞG-GÛ-¸ÛP-V-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1999 ¾ô¼-Íô-Åï-=ï-¾Û-»ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-JË-¼¤- Åï-=ïm-Åï-ŸÝ-z-¤Pº-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-ÈÛm-lÝ-VôÅ-‚ïh-q-DG-TÛG-mÅ-h¤¼-zÅh-zbP-zºÛ-hôm-Aïm-hïÅ-ÈÛm-lÝ-hP-»ï-ÁݺÛ-hz¼-¸ÛP-V-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-¾-h-¼ïÅ-hôm-Aïm-hï-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-ºhÅ-qô-Åï-=ïm-ÅïºÛ-z¸º-¹Å-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¾-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-¼ÛGÅ-¾-„Àô-º±z-»ôh-¾ÞGÅ-ŸÝ-ljm-wÞ¾-»ôh-q-¼ïhü ŸÝ-ljm-hïºÛ-z;º-¾m-hÝ-ÆÛh-„Àôm-¤×m-¤ô-Èm- ÅÛP-¤VôG-GÛÅü P-±ôÅ-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-¿ËÛP-ºWGÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾-M¾-Dz-ˆÛ-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-ºfïm-ºEï¼-ºôG-¸ÛP-V-ÇÀôP-¤Dm-hï-hG-GÛ-fôG-P-±ôÅ-z¸ôh-zÆm-‚ïh-fzÅ-»ôh-¤-¼ïh-¾-GŸÝP-xôGÅ-PôÅ-mÅ-¤fº-TÛG-bà-Pô-Lô¾-hP-£GÅ-ºGôG-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü uÛ¼-zbP-¤Û-ºzô¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-®¤-»ôh-qºÛ-M-G¼-M¾-Dz-ºhÛ-zŸÛm-zM-V-zMh-zTß-¿ËG-®¤-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-‚ïh-¤Dm-»Ûm-q-hP-ü »ï-ÁݺÛ-VôÅ-‚ïh-¤Dm-zM-V-GZÛÅ-¿ËG-®¤-hP-ü D-VïºÛ-VôÅ-‚ïh-q-zM-V-zTß-zŸÛü GŸm-»P-mP-q-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-GŸm-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-¤Dm-»Ûm-q-¼ïhü hïºÛ-mP-mÅ-ü ÈÛm-lÝ-z-±ôÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-±ôÅ-ÈÛm-lݺÛ-Z¤Å-fG-¼ÛGÅ-¾-Mã-hPôÅ-qô-vh-mÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-ºHã¼-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-»P-Åï-‚ïh-mÅ-¸ÛP-V-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎