M-G¼-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-ºEï¼-zºÛ-Ç+zÅ-¸ÛP-V-¤Û-»ôP-zºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-qü


2008-03-26
Share

{}ü ühï-»P-M-G¼-GŸÝP-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-TÛG-mÅü M-mG-GŸÝP-mÅ-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-ºEï¼-»ôP-zºÛ-Ç+zÅ-ÆâP-Bôz-h¤-qô-‚-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-Ç+ݾ-‚Å-‚ãP-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-¾-ÆâP-Bôz-¾Å-hôm-±m-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ-;ï-ͼ- m-¼-»m-¤VôG-GÛÅü M-mG-GŸÝP-mÅ-fÞGÅ-º±z-GmP-z-¿e¼-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-¸P-¸ÛP-¤Û-»ôP-zºÛ-ÆâP-Bôz-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-±z-hP-ü M-G¼-GŸÝP-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-hq¾-ºz¼-Å-DÞ¾-GP-mÅ-ºEï¼-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-h-¿eºÛ-V¼-h¤ÛGÅ-zž-Gž-D-zbôm-¤ïh-q-¼ïhü JËÛ-¼Û-ÅÛºÛ-mP-ü M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-HÛ-ÇKô-xï-‚Å-qºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-zôh-¤Û-hP-ü Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-zTÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-mÅ-M¾-Dz-hP-ü Å-DÞ¾-GŸm-HÛ-mP-hݺP-hï-¿e¼-»ôP-zºÛ-Åï¤Å-º±z-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།