M-h;¼-mG-GZÛÅ-z¼-¤Þ-¤fÞh-±ôP-¾Å-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü


2006.11.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-GZÛÅ-ˆÛÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-xôGÅ-wm-±ßm-HÛ-ºGôG-Aïm-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-¤Þ-¤fÞh-±ôP-¾Å-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-ÁôÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-hP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºô-GZÛÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¤W¾-º²ô¤Å-IôÅ-¤ô¾-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M¾-Dz-GZÛÅ-z¼-¤Þ-¤fÞh-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¤-¸hü »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-xÛ-¾ô-2010 mP-±ßh-¾-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-40 »Û-±ôP-ºƒï¾-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-»ÛÅü P-±ô-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-xôGÅ-wm-±ßm-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-fôG-mÅ-M¾-Dz-GZÛÅ-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-»¼-MÅ-GbôP-»Þ¾-HÛ-Å-V-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-q-hPü hï-zŸÛm-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºô-»ÛÅü M-G¼-hP-M-mG-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hP-M¾-uÛºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-GŸÛ¼-zŸG-bï-M¾-Dz-GZÛÅ-z¼-PïÅ-q¼-hÝ-¤Z¤-¾Å-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-¤Û-¾ô-zTߺÛ-mP-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-hPü DôP-GÛÅ-uÛ¼-M-G¼-HÛ-hzÞ-FÛh-¿Ëm-hÝ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-±ôP-¾Å-ºwï¾-MÅ-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-q-¤-¸hü h-z¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-ºV¤-¤fÞm-hPü ¤²º-IôGÅ-ÅÞ-ºHã¼-¤Û-fÞz-qºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h;º-½‰ôGÅ-DG-Åï¾-fzÅ-fh-ºzh-z¯ôm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Gmh-hôm-hï¼-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºwï¾-MÅ-xÛm-¤Ûm-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-Gž-zOGÅ-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཐེ་ཝན་གྱིས་དམག་གི་གྲུ་གཟིངས་དང་གནམ་གྲུ་མཚོ་ཁུལ་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།