M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-z;º-zÇkݼ-fïPÅ-iâG-q-hï-hzÞ-±ßGÅ-GmP-zü


2005-09-26
Share

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-xÛ-¾ô-1962¾ô-mÅ-z¸ÞP-‚ãP-zºÛ-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-z;º-zÇkݼ-fïPÅ-iâG-q-hï-h-¼ÛP-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-hzÞ-±ßGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG- M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-zTº-ŸÝGÅ-M-G¼-GŸÝP-±z-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- Åm-Wï- ¶¼-¤º- »ÛÅ- h-¼ïÅ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-fh-z;º-zÇkݼ-GmP-z-hï-fïPÅ-iâG-q-hï-»Ûm-q-hP- ZÛm-hP-qôºÛ-z;º-zÇkݼ-hïºÛ-mP-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-fh-»¼-MÅ-GP-»P-xÛm-¤ïh-q-hP-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-z;º-zÇkݼ-hïºÛ-zMãh-¼Û¤-¼ÛP-qô-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ- ÅP-ZÛm-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-z;º-zÇkݼ-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- h-¼ïÅ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-ºhÛºÛ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-G®ô-zô-GZÛÅ-mÛ-M-G¼-xôGÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-ÆâP-ÇÀôz-Çeôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ- Íï¤-;ï- m-¼-»-mm- ¤VôG-hP-M-mG-xôGÅ-mÅ-M-¤ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- ^ºï-zÛP-Gݺô- »Ûm-q-¼ïh- ¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-¾-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mïºÞ-»ôL-¾-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-º±ôGÅ-Ÿô¼-hÝ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-hP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-ÅÞ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-xÛ-¾ô-1962¾ô¼-h¤G-ºfz-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-»ôh-q-Åï¾-fzÅ-Vïh-z;º-zÇkݼ-fïPÅ-¤-iâG-qô-hï-GmP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།