M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-¾-Iâz-ºƒÅ-‚ãP-¤Û-ºhÝG


2007.04.21

{}ü üM-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-GmP-»P-Iâz-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-¾ÞGÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- hï-»P-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- ‡-¤Û¾-m»Û-iâ- »Û-¤²ïÅ-ÇkÝG-¿km-qºÛ-¼Û-zô- DÞ-mݼ- hÝ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Ç+Ý-±z-n¤Å-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-»ôh-TÛP- ºhÛ-mÛ-xÛ-¾ô-2003 ¾ô¼-M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-Iô¾-¤ô¾-GmP-Vïh-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-zÇ+ô-GŸG-GmP-z-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-zTß-GmP-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-1962 ¾ô¼-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-h¤G-ºFâG-‚ãP-»ôh-TÛP- hï-mÛ-xÛ-¾ô-1959 ¾ô¼-zôh-Å-»ôPÅ-µôGÅ-¾-M-mG-GÝP-ƒm-bP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-hzP-zNå¼-‚Å-XïÅ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-º‚ãP-GŸÛ-VGÅ-bï-¤f¼-h¤G-ºFâG-‚ãP-z-»Ûm-q-¼ïh- M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-n¤Å-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-º‚ô¼-Ç+zÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- hP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- q-¼-mz-¤ÞD¼-W×Û- n¤-GZÛÅ-Åô-Åô¼-¤W¾-ºyh-GmP-ºhÝG- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-GÅÞPÅ-q¼-¿e¼-m- M-mG-GÝP-ƒm-bP-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-Å-Eôôm-;Û-¾ô-¤Û-^¼-Iâ-zŸÛ-¤-ÅÞ¤-FÛ-zMh-ÇeôP-®¤-z®m-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-¾ÞGÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-TÛP- xôGÅ-¤±ßPÅ-M-mG-GÛ-Å-Eôm-;Û-¾ô-¤Û-^¼-Iâ-zŸÛ-¤-hGÝ-FÛ-®¤-M-G¼-HÛÅ-z®m-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-xÛ-¾ô-1962 ¾ô¼-»Þh-®¤-h¤G-ºFâG-‚ãP-XïÅ-h¤G-¤±¤Å-zŸG-qºÛ-VÛPÅ-hôm-ÅôGÅ-ºWôG-fÞz-¤ïh-TÛP- XïÅ-ÅÞ-xÛ-¾ô-1993 hP-1996 ¾ô-Åô-Åô¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-DG-TÛG-zŸG-fÞz-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-GP-¾ïGÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-¤-¸h- ±ôP-ºƒï¾-GŸÛ-M-Wï-Vï¼-xÛm-bï-hïP-¹-¼ïºÛ-mP-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-±ôP-ºfz-‚Å-qºÛ-zÇkô¤Å-ºzô¼-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-GôP-ŸÝÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-VGÅ-qºÛ-IôP-l¾- DÞ-mݼ- hÝ-zôh-¼ÛGÅ-ÅÞh-^¼-±ôP-DP-zhÝm-Tß-Ç+ô¼-»ôh-q-n¤Å-hï-ZÛm-ÇKô-zMz-Çeï-M-mG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-bºï-qÛm-;ݺô-»ÛÅ-G®ôÅ-IôÅ-¤ô¾-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q¼-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎