M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-Iâz-ºhÝG


2007.04.23

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-ÇÀôz-Çeôm-q- Íï¤-;ï-m-¼-»m- hP- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- lºï-zÛP-Gݺô- n¤-GZÛÅ-hz¼- Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï- hï-¼ÛP-¤WâG-OÛ¾-»ôh-Ç+ô¼- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP- »Ûm-mºÛ-IôÅ-¤ô¾-hï¼-h¤ÛGÅ-zž-hôm-ºƒÅ-Åôm-qºÛ-n¤-q-GP-»P-Gž-HÛ-¤ïh-q-¼ïh- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-Gž-zOGÅ-ˆÛ-mP- M-G¼-hP-M-mG-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hz¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-wm-±ßm-¤²º-ºƒï¾-hP-Gô-zÇkݼ-¢P-zÁh-¿ËàG-qô-»G-qô-ŸÛG-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-q-¾Å- hôm-hÝ-ºƒÅ-zÞ-GP-‚ãP-GÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-Pô-vôh-GmP-¤ïh-q-¼ïh- M-G¼-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-ÇÀôz-Çeôm-q- Íï¤-;ï-m-¼-»m- hP- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- j˺ï-zÛP-Gݺô- n¤-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-20 mÅ-22 z¼- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-‡-¤Û¾-mº-iâ-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼- ÍÞ-‡ÛºÛ-mP-GÛ-DÞ-mݼ-ŸïÅ-qºÛ-vô-ÅïP-GbôP-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-hÝ-M-h;¼-mG-GÛ-Å-¤±¤Å-¸ï¼-zºÛ-hôm-h¤-M-mG-GÛ-hzP-zNå¼-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-zôh-hP- M-G¼-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôGÅ-¾-ŸÛ-ºIÛG-fÞz-fzÅ-ˆÛ-ÇÀh-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-hP- IôÅ-¤ô¾-hï-mÛ-M-G¼-hP-M-mG-GÛ-hz¼-ÇS¼-¾ô-xÛ-¾ô-2003 HÛ-XïÅ-mÅ-z¸ÞP-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôG-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-z-fïPÅ-10 q-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-zOGÅ-ˆÛ-mP- M-G¼-hP-M-mG-GŸÝP-GÛ-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-XïÅ-¤-ºhÛ-M-mG-mP-GmP-Mã-hP-IôÅ-¤ô¾-HÛ-hÝÅ-±ôh-hï-XïÅ-ÅÞ-GZÛÅ-¤ôÅ-fôG-mÅ-fG-GTôh-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎