M-h;¼-mG-GZÛÅ-z¼-HÛ-Å-¤±¤Å-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-¤WâG-OÛ¾-¸Ûm-»ôh-qü


2005-09-27
Share

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-z¼-HÛ-Å-¤±¤Å-¸ï¼-zºÛ-¯ôh-GŸÛºÛ-Gmh-hôm-fôG-h-¼ïÅ-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-z¼-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-M-mG-bà-IôÅ-¤ô¾-GmP-z-¤WâG-OÛ¾-¸Ûm-»ôh-q-¼ïhü M-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-¸ï¼-zºÛ-¯ôh-GŸÛºÛ-fh-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-z¼-h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-z-fïPÅ-iâG-q-»Ûm-q-hPü »Ûm-mºP-h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-»P-¯ôh-GŸÛ-Åï¾-fÞz-qºÛ-»¼-MÅ-ˆÛ-n¤-q-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü M-mG-mP-»ôh-qºÛ-M-G¼-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-Ç+Ý-ŸzÅ- Åm-Wï- ¶¼-¤×- ŸÝ-z¼-Gż-ºGôh-qÅ-IôÅ-¤ô¾-zMãh-¼Û¤-Ç+ô¼-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼ü IôÅ-¤ô¾-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-¤WâG-OÛ¾-¸Ûm-q-hPü »Ûm-mºP-»¼-MÅ-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fh-ºIï¾-zXôh-GP-»P-ŸÝ-Mã-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-M-¤ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-hÝÅ-Mãm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Ç+Ý-±z-z¼-¾-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-ºDô¼-»ÞG-fôG-»¼-MÅ-ˆÛ-n¤-q-fôm-»ôh-¾ÞGÅ-hPü h-hÝP-¤-ºôPÅ-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-zhÝm-q-hï-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-GmP-MãºÛ-Gbm-ºDï¾-‚ãP-»ôh-q-hPü hÝÅ-±ôh-fh-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-zMãh-Gbm-ºDï¾-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-¾Å-h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-mP-hôm-ŸÛz-y-G-¼ï-‚ãP-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GP-»P-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü M-G¼-hP-M-mG-GÛ-Å-¤±¤Å-¸ï¼-zºÛ-Gmh-hôm-fh-IôÅ-¤ô¾-GmP-z¼-M-G¼-HÛ-Ç+Ý-±z-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ÆâP-Bôz-ÇÀôz-Çeôm-q-Ç+Ý-±z- a-¼-»-mm- hP-M-mG-xôGÅ-mÅ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-GZÛÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།