»¼->ÀâP-G®P-qô-hP-JÀP-Vïm-D-zz-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-¤ºÛ-»ôP-DÞPÅ-dôG-ŸÛz-GmP-Mãü


2006-12-20
Share

{}ü üM-mG-hP- M-G¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-Íï-ÁÛ-»º-¤Pº-DÞ¾-HÛ-G®P-Vß-Vï-ÁôÅ-»¼->ÀâP-G®P-qô-hP- JÀP-Vïm-D-zz-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-¤ºÛ-»ôP-DÞPÅ-dôG-ŸÛz-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-zhÝm-yG-hïºÛ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-zŸG- hï-»P-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-Å-GÁÛÅ-¼ÛG-q-z-hP- M-G¼-HÛ-¼Û-º²ïGÅ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-q-GZÛÅ-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-xÛ-¾ô-2007¾ôºÛ-xÛ-¹-4qºÛ-mP-zôh-ˆÛ-GPÅ-¼Ûm-qô-VïºÛ-¼Û-¯ï¼-wïzÅ-mÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-G®P-Vß-Vï-ÁôÅ-»¼->ÀâP-G®P-qô-hP- JÀP-Vïm-D-zzÅ-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-¤ºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-¿eï-z-hï-G-mÅ-»Ûm-¤Ûm-fôG-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-dôG-ŸÛz-GmP-z¼-¼ÛP-¤Ûm-zôh-mP-wïzÅ-MãºÛ-Ç+ô¼-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hP- »P-GôP-ŸÝÅ-Å-GÁÛÅ-¼ÛG-q-z-hP- ¼Û-º²ïGÅ-ŸÛz-ºWâG-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-ºEGÅ-¼ô¤-¾-±-±h-vôh-fÞz-qºÛ-fh-¾ºP-z¿e-±ôh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-M-G¼-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-mP-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།