º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-¼Þ-¤Û-ºIô-zºÛ-fzÅ-¾¤-º±ô¾-Vïh-IôÅ-¤fÞm-zŸG-ºhÝG


2007.04.23

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛÅ-M-G¼-¾-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-¼Þ-¤Û-ºIô-zºÛ-fzÅ-¾¤-º±ô¾-ŸÛz-Vïh-¾Å-hôm-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-Mã¼- »Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-z¼-hï-¼ÛP-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-zŸG-»ôh-q-hP- IôÅ-¤fÞm-ºhÛºÛ-mP-hôm- ZÛ-ÈôP-GÛÅ-M-G¼-¾-ºGݾ-ÁÝGÅ-ˆÛ-mÝÅ-qºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-¤Dô-ºhôm-HÛ-¾Å-ºV¼-mP-¤-hPÞ¾-º²âGÅ-Mã-hP- ºGݾ-ÁÝGÅ-ˆÛ-mÝÅ-q-zÆÛ-±GÅ-fôz-qºÛ-z¸ô-¯¾-ºyâ¾-¼ÛG-GÛ-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-Mã-ºDôh-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-Vï-DG-¤P-qôÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Dô¼-»ÞG-¾-±-iôh-Vï-¼Þ-ºHã¼-zŸÛm-qºÛ-h;º-P¾-ŸÛG-»ôP-GÛ-»ôh-q¼- Gmh-hôm-hï-²-iG-¤Û-ºHã¼-zºÛ-Vïh- ÇSôm-ºGôG-fÞz-fzÅ-ÅÞ- hï-ÇSôm-ZÛ-ÈôP-mP-;Û»ô-=ô-IôÅ-¤fÞm-ŸïÅ-q-ŸÛG-zŸG-»ôh-q-hP- ºhÛºÛ-mP-ºƒï¾-»ôh-M¾-Dz-±ôÅ- Åô-ÅôºÛ-»Þ¾-¾ÞP-mÅ-½ÀPÅ-µÅ-Pm-qºÛ-¼ÛGÅ- ¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-Ez-Gh¾-¤Û-ºIô-z-GP-fÞz-ZÝP-hÝ-GbôP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-»ôh-mºP- Ç+zÅ-hï¼-Í-¼Û-hP- M-G¼- M-mG-zTÅ-ˆÛÅ- IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP-V-ÁÅ-¾ïm-¤ïh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-Zï-zºÛ-ºV¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-mP-hݺP- º²¤-JÀÛP-GÛ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºHã¼-zŸÛm-q-hïÅ- º²¤-JÀÛP-uÛºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾ºP-ºHã¼-¿kôG-Vïm-qô-ºIô-GŸÛºÛ-Zïm-±zÅ-Gž-qô-»ôh-q-hP- Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-GÛÅ-Aïm-qÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qôºÛ-mP-h;º-P¾-ºyh-ÆÛh-q-hP- Bïh-hPôÅ-ÆôG-VGÅ-¤P-qô-ŸÛG-ˆP- º±ô-GmÅ-¤-fÞz-q¼-ÇeôP-ÆÛh-qºÛ-Zïm-D-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-hï-hG-¾-zdïm- h-¼ïÅ-M-G¼-hP-ZÛ-ÈôP-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼- º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾-Gmôh-º±ï-¤Û-»ôP-zºÛ-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-z-hï- h-V-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-±-iôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-GÛ-h;º-P¾-hï-hPôÅ-»ôh-ˆÛ-h;º-P¾-ŸÛG-»Ûm-q-hP-¾ïm-GmP-z-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎