M-G¼-hP-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Iâz-ºƒÅ-¾-zB¼-ŸÛz-Vïh-z;º-zÇkݼ-GmP-zü


2005-09-30
Share

{}ü üM-G¼-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz- q-;ÛÅÛ-bm- GZÛÅ-z¼-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-zMãh-¼Û¤-mP-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¾Å-¼Û¤-Gbm-ºzïzÅ-GmP-Mã-hP- hïºÛ-ÇS-¼ô¾-hÝ-xôGÅ-GZÛÅ-z¼-HÛ-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Iâz-ºƒÅ-¾-zB¼-ŸÛz-Vïh-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-¤Û-Ço-DG-¤W¾-ºyh-z;º-zÇkݼ-GmP-ºhÝG- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÙ¤- Å×-¼m- ¤VôG-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm- q-;ÛÅÛ-bm- HÛ-M¾-Å- ÍÛÅÛ-¾×-¤-Ç~ºl- ¼Þ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-»ôh-q-hP- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ¼ÛͲ- ¤ô-È-¤l- Dºm- ¿Ëm-hÝ-z;º-zÇkݼ-GmP-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- h-mÅ-zhÝm-yG-GZÛÅ-®¤-HÛ-XïÅ-ÅÞ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-hP- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²- ¤Þ-Á-¼wË- n¤-GZÛÅ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ÿô¼-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¾Å-¼Û¤-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-2004 ¾ôºÛ-¹-z-hP-qôºÛ-mP-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-¾Å-hôm-ºGô-º²âGÅ-GmP-z-mÅ-z¸ÞP- ;ÁÛ-¤×Û¼-DÞ¾-hÝ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-mÅ-w¼-ºIô-±ß¼-ºôP-ºIâ¾-zŸÝh-uÛ-uôh-Çoݤ-ºDô¼-GbôP-ºGô-z®ßGÅ-q-ÅôGÅ-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-hP-¤²º-¤fÞm-HÛ-n¤-q-fôm-qºÛ-¾Å-hôm-Çoï-¤P-Çtï¾-GmP-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-¯ôh-¾ïm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ- ;ÁÛ-¤×Û¼- HÛ-zhG-hzP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-Gô¤-GP-¤hÝm-ÇtôÅ-ˆÛ-ºIÛGÅ-ºWG-»ôP-MãºÛ-»¼-MÅ-ˆÛ-n¤-q-GP-»P-fôm-¤ïh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།