M-G¼-mÅ-Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-IôÅ-ºV¼-fôG-¤WâG-BôP-GmP-Mã-ü


2007.12.05

{}ü üM-G¼-GŸÝP-mÅ-Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-IôÅ-ºV¼-fôG-¤Þ-¤fÞh-¤WâG-BôP-»ôP-fzÅ-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü hï-»P-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-q¼-m- ¤Þ-;¼-WÛ-¤VôG-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-mP-ü Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-IôÅ-ºV¼-HÛ-¾Å-hôm-ºGô-º²âGÅ-Mã¼-h-¿eºÛ-V¼-ºGôG-Aïm-ºyh-ˆÛ-»ôh-ˆP-ü hï-hG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-¤WâG-BôP-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-q-hP-ü VzÅ-TÛG-DôP-GÛÅü M-G¼-¾-JÀôG-GÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-M-Bïh-GbôP-fzÅ-ÅÞ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-Mã-È-TP-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅü hï-ÇS-M-G¼-º²¤-JÀÛP-±ôP-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅü xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-ˆP-¼Û¤-qÅ-¾PÅ-xôGÅ-hï-mô¼-ºFâ¾-»Ûm-q-¼-ºyôh-‚ãP-»ôh-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-h-¿eºÛ-V¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-zŸÛm-¼Ûm-GôP-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-mºP-hïÅ-¤-ºôPÅ-q¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôP-GÛ-»ôh-q-hï-»P-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-q-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-GÅÞPÅ-ºhÝGü Í-¼Û-hP-M-G¼-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-xÛm-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-xÛ-¾ô- 2005 ¾ô¼-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-zŸG-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-hïºÛ-fôG-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-®¤-¤-»Ûm-q¼-GŸÝP-º²Ûm-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-DôPÅ-mÅ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-ˆP-ºGôG-Aïm-z¸ô-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ-h-z¼-IôÅ-¤fÞm-hï¼-¾G-¾ïm-ºDï¾-fÞz-¤ïh-q-¼ïhü Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-hïÅ-M-G¼-¾-Í-¼ÛÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-MãºÛ-Dï-wm-¾ïm-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-G¾-ÆÛh-IôÅ-¤fÞm-hï¼-¾G-¾ïm-ºDï¾-z-»Ûm-m-¤Û-ºzô¼-Vï-zºÛ-M-G¼-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-JÀôG-GÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-¾-È-TP-wm-fôGÅ-»ôP-GÛ-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-hP-£GÅ-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-¾G-¾ïm-ºDï¾-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎