M-G¼-mÅ-Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-ƒï¾-¸ÛP-fôG-‚ïh-Mã-¤Ûm-qü


2008-02-28
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¤VôG-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-M-G¼-¼Þ-º±¤Å-ºiÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-wïzÅ-bï-ÆÛh-„Àôm-hP-ü zhï-ÆâP-„Àôm-Vïmü hï-zŸÛm-M-G¼-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh-n¤Å-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¤-¸h-¾ô-GZÛÅ-GôP-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-zŸG-qºÛ-IôÅ-ºV¼-GŸÛ¼-z¸ÞP-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-GP-¤HôGÅ-fG-Vôh-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-zl-¾m-vh-GmP-»ôh-¼ïhü »Ûm-mºP-hï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÛ¶-Ám-;¼- ¤ï-mm-¤VôG-GÛÅü h-¿eºÛ-V¼-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-±ôºÛ-¤Z¤-IôÅ-zÇkݼ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hï-hG-GP-¤HôGÅ-¾Å-hôm-¤WâG-zOÛ¾-fÞz-q-‚ïh-Mã-hP-ü ¾Å-hôm-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-lݾ-ym-HÛ-Gmh-hôm-fôG-±ôP-ºƒï¾-»ôP-MãºÛ-Gmh-hôm-fôG-fG-Vôh-»ôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-mÅ-GP-¿e¼-Í-¤Û-¼Û-;Å-hÝÅ-±ôh-MÅ-zTh-z¸ôÅ-q-GŸÛ¼-z¸ÞP-M-G¼-mÅ-hï¼-PôÅ-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ez-q-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGü Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¤VôG-M-G¼-¼Þ-wïzÅ-q-hïÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-fôG-h¤ÛGÅ-zž-hôm-ºƒÅ-Åôm-qºÛ-fG-Vôh-GP-»P-‚ãP-¤ïh-ˆP-Í-¼ÛºÛ-Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-DG-TÛG-M-G¼-hÝ-mP-ºiïm-‚ïh-MãºÛ-fôG-±ôP-zŸG-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-hïÅ-M-G¼-hP-ü Í-¼Û-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-¾ô-MãÅ-fôG-ºhÛ-¿ezÞºÛ-zhï-ÆâP-±m-qºÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-fôG-±ôP-ºƒï¾-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-VGÅ-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།