Í-¤Û-¼Û-;Å-¼-ÁÛ-»-hP-»Þ-¼ôz-ˆÛ-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-fôG-ºIm-zÇkݼ-‚-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.12.27

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;Å-M-G¼-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-¤hÝm-zBôh-‚Å-Çeï- DÞ¾-hïºÛ-mP-¼-ÁÛ-»-hP-»Þ-¼ôz-»Þ¾-DG-GÛ-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-¾-ºIm-zÇkݼ-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü hï-ÇS-IP-h¤G-GÛ-ºDô¼-ºôG- M-G¼-hP-¼-ÁÛ-»-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-z-h¤-¸z-¾-zdïm-mÅ- h-wm-M-G¼-HÛ-Gô-¤±ôm-¤Dô-Oæz-ˆÛ-¾Å-hôm-mP- ¼-ÁÛ-»-hP-»Þ-¼ôz-»Þ¾-DG-mÅ-Gô-¤±ôm-¤P-ÁôÅ-Zô-»Û-»ôh-q-¼ïh- h-V-M-G¼-hP-Í-¼Û-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-ÅôP-z-hP-VzÅ-TÛG-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-¼Û¤-¾-zdïm-mÅ- zhï-ºWGÅ-ÆâP-h¤G-Vïh-±h-¤fôºÛ-Gô-¤±ôm-¤Dô-Iâz-ˆÛ-¾Å-hôm-¥ã¼-±h-¤fô-¼Þ-ÅôP-ÇezÅ- „Ëô-ÍÛP- hP- ¾ô×;-ÈÛ-^Û-¤º¼-‡Ûm- ¾-ÅôGÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-hP-Gô-¤±ôm-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-DG-mÅ-M-G¼-¾-Gô-¤±ôm-GP-¤P-±ôP-fzÅ-ˆÛ-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-ˆP-¤-GmÅ-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-40¿ËG-®¤-HÛ-M-G¼-HÛ-Gô-¤±ôm-Fô¤-¼ºÛ-mP- ¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-HÛ-±ß¼-Lô¾-ºGôG-ÆâP-fÞz-qºÛ-ºwÞ¼-¤hï¾-hP-GŸm-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-¾-ÅôGÅ-qºÛ-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-¾-hï-¿e-zÞºÛ-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚-fzÅ-mÛ- Í-¼Û-hP-M-G¼-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-h¤-¸z-hÝ-GbôP-z-¤-¸h- Íï-ÁÛ-»ºÛ-JÀÛP-yïm-mP-M-mG-GÛ-hzP-ÁÝGÅ-¾-D-Gbh-GTôG-MãºÛ-fzÅ-WâÅ-»P-»Ûm-q¼-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hôm-¤DÅ-hzP-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-GŸôm- aÛ-;ô-¾-Åï- Ç~m-Åï- »ÛÅ-GÅÞP-m- Í-¤Û-¼Û-;Å-M-G¼-¾-Gô-¤±ô-¤Dô-ºhôm-HÛ-¾Å-GŸÛ-M-Vï¼-GbôP-z-hïºÛ-zMãh- Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-h¤PÅ-G®ô-¾¤-¾ÞGÅ-hP-Fô¤-¼ºÛ-hq¾-º‚ô¼-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛ-GŸÝP-ÆÛh-¾-Mz-Bô¼-HÛ-ºhï¤Å-;-hP- VzÅ-TÛG-VïÅ-h¤-zOGÅ-Tm-HÛ-ÆÛh-hzP-ÇKï¼-º²Ûm-¾¤-¾ÞGÅ-hP-GŸÝP-GÛ-ºV¼-ºGôh-‚Å-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-¾¤-¾ÞGÅ-¾-Mz-Bô¼-¤ïh-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-TïÅ-M-mG-GÛ-¤ÛP-hPôÅ-Gž-hôh-qô-¤ïh-mºP-¸Þ¼-Gž-HÛ-fôG-mÅ-Gô-z-Gž-qô-zbôm-»ôh-q-¼ïh-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇོ་ནང་༸རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༦ ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎