M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-h;º-P¾-Åï¾-Mã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-qü


2006.11.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-xÛ-iÛ¾-z;º-„Àôm-hP-¿kÛ-¾ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-GTÛG-TôG-Ç+Ý-Pô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-h;º-P¾-Åï¾-Mã¼-xG-¼ôGÅ-GmP-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG Ç+Ý-Pô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-M-G¼-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GÅÞPÅ-m-ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-ºIô-Mã¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-ü hÝÅ-¤±ßPÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-h;º-mh-Åï¾-Mã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-fÞz-Mã-»Ûm-q¼-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-qÅ-ü P-±ôÅ-ˆP-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-qô-»ôP-Mã¼-hGº-zÅÞ-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-zôh-¤ÛºÛ-h;º-P¾-hï-zôh-¤Û-±ô-»Ûh-±Û¤-qºÛ-fG-GTôh-TÛG-»ôP-Mã¼-»P-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-hP-ü »P-Ç+Ý-Pô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-È-TP-GÛ-½‰ôG-i-±-qô-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºP-Gmh-hôm-hï-Åï¾-Mã¼-fG-GTôh-fÞz-qºÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-½‰ïh-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ-ü h-¼ïÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-M-G¼-mP-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fzÅ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-ü M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-z¸P-qôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-»Þm-GmÅ-fÞz-Mã¼-zôh-ˆÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-GmP-hGôÅ-q-hP-ü zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-Åï¾-¤-fÞz-z¼-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-xôGÅ-ÅÞ-¤Þ-¤fÞh-zBôh-Mã¼-h;º-P¾-»ôP-ÆÛh-q-GÅÞPÅ-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་ནང་ངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བོད་ནང་གི་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་དམ་དྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎