M-¤ÛºÛ-±ôP-hôm-¾Å-DP-±ô-M-G¼-mP-¤-¯-º²âGÅ-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2006-09-27
Share

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-¤ÛºÛ-±ôP-hôm-¾Å-DP-±ô-M-G¼-mP-GÛ-©P-GŸÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-¾Å-GŸÛ-DG-mP-¤-¯-º²âGÅ-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-q¼-M-G¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-z½‰m-ºyÛm-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-ºhÝG M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-¤¼-D-Åï-±ôGÅ-q¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-»ôh-q¼-zdïm-ü h-¼ïÅ-IôÅ-±ôGÅ-fôG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-M-¤ÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-Dï-¾Å-DP-±ô-M-G¼-HÛ-©P-GŸÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-¾Å-GŸÛ-DG-mP-zŸÝGÅ-Mã¼-M-G¼-HÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Gmôh-±ï-wôG-ÆÛh-qºÛ-Mã-¤±m-fôG-mÅ-z;G-Çkô¤-‚ïh-hGôÅ-hôm-fôG-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-ºIï¾-zÁh-Gž-qô-zBôm-hGôÅ-q-zXôh-ˆÛ-»ôh-ºhÝG h-¼ïÅ-M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-xôGÅ-DG-GÛÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-fG-GTôh-¾-zBôm-zXôh-‚ïh-»Å-hï-zŸÛm-Zï-V¼-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- ;ï-¼ï-¾×- ¤Pº-ÇkïºÛ-Iâ-DºÛ-º²âGÅ-Cæm-¾Å-GŸÛºÛ-mP-M-¤ÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-¾Å-DP-±ô-zŸÝGÅ-Mã¼-º²âGÅ-Cæm-¾Å-DP-hï-±ôºÛ-zhï-ºWGÅ-Gmh-hôm-±h-GŸÛ-hP-¤fÞm-HÛ-¤ïh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-xÛ¼-ºfïm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-hï-‚ãP-zºÛ-XïÅ-fôm-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG ;ï-¼ï-¾×-¤Pº-Çkï-hï-zŸÛm-h¤¼-ÁôG-xôGÅ-DG-GÛ-hzP-º²Ûm-‚ïh-źÛ-¤Pº-Çkï-ŸÛG-»Ûm-»P-ü Gmh-hôm-fG-GTôh-ˆÛ-hzP-±h-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-¾-»ôh-q-¼ïh-ü M-¤ÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-Dï-¾Å-DP-hï-±ô-M-G¼-HÛ-Iâ-DºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-mP-zŸÝGÅ-Mã¼-z;G-Çkô¤-‚ïh-hGôÅ-hôm-HÛ-Gmh-hôm-fôG-M-G¼-Iâ-DºÛ-º²âGÅ-Cæm-¾Å-GŸÛ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-GmP-¤Û-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།