M-G¼-hï-zŸÛm-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-DG-hP-ºƒï¾-z-h¤-hÝ-GbôP-hGôÅ-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅü


2007.06.27

{}ü üM-G¼-hï-zŸÛm-uÛ¼-zbP-‚Å-m- »¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-Fôh-hÝ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Çeôm-HÛ-Oôm-¤ï-»Ûm-q-¿e-zÞ¼- Vï-zÇeôh-ŸÝ-»Þ¾-ŸÛG-»Ûm-mºP- Zï-zºÛ-hÝÅ-ÅÞ- M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP- zhï-ºWGÅ-hP- ÆâP-Bôz-ÅôGÅ- hPôÅ-»ôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP- Vz-ÆÛh-ºHã¼-ºIôÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+zÅ-zz-ˆÛ-hGôÅ-hzP-hP-zÇeàm-bï- h¤PÅ-G®ôºÛ-Vz-ÆÛh-¾¤-¾ÞGÅ-¤ïh-q-hP- iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-DG-hP- ºƒï¾-z-h¤-hÝ-GbôP-hGôÅ-VGÅ-ˆÛ-»ôG-¼ïh-TïÅ-M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-¾-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-±ôÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-¿e¼-»Ûm-qºÛ-hqï-¤±ôm-GTÛG-ŸÝÅ-m- fºï-¾ïm-^ï-HÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-qºÛ-ÇKô-mÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-ÆÛh-„Àôm- f;-ÅÛm- ÁÛ-m-¶-c- Å-BôP-zºÛ-ÆÛh-GŸÝP-hï-zŸÛm- fºï-¾ïm-^ï-HÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛÅ- m-mÛP-¾ôºÛ-xÛ-¹- 9 qºÛ-mP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-Çeï- DôP-GÛ-±z-bà- fºï-¾ïm-^ï-HÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-GmP-zºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÞ-¼-»Þl- Tß-¾-môm- ¤VôG-GÛÅ- zhÝm-yG-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-Ç+zÅ- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-DôP-GÛ-wïzÅ-¾¤-fôG-¾- D-Ghm-h¤¼-qô-GÁ¤-Çeï-wïzÅ-zÅÞ-ÁÛm-bà-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- ¤hô-hôm-ljÛP-qô¼- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÇSôm-Vh-º²Ûm-qºÛ-wÞGÅ-zŤ-Tm-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-zŸÛm- h-V-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-hP- zhï-ºWGÅ- ÆâP-Bôz-zTÅ-ˆÛ-hGôÅ-hzP-¾-GŸÛGÅ-qºÛ-ŸÛ-¿Ëôh-Tm-hP- hPôÅ-wm-¼ÛP-¾ÞGÅ-Tm-hÝ-ºHã¼-HÛ-»ôG-¼ïh-TïÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-¾-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-q¼-¼P-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ÍÞ-lï- z-Åï-;¼- HÛÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎