M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hï-±ôh-¯ÛÅ-‚Å-q-¾Å-¤P-z-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.05.31

{}ü üh-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-z¼-ºhÅ-qºÛ-¹-z-GÅÞ¤-mP-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-±h-GŸÛ-±ôh-¯ÛÅ-zM-V-hGÝ-hP-±G-GZÛÅ-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-¾Å-h-hÝP-±G-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤P-z-ºw¼-Çoôm-‚ãP-»ôh-q-hP-ü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-h-hÝP-»P-xÛ-M¾-HÛ-¤-¯-º²âGÅ-ºWôG-‚ïh-¤Dm-¤P-®¤-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG ºhÅ-qºÛ-¹-z-GÅÞ¤-mP-GÛ-mô¼-ÆÛh-»ôPÅ-zz-IPÅ-ºzô¼-GŸÛ¼-¸ÞP-‚Å-m-ü M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-zM-V-hGÝ-¸Ûm-»ôh-TÛP-ü Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞP-m-ü h-¾ôºÛ-¹-z-GÅÞ¤-mP-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hï-±h-GŸÛ-¾Å-M¾-fÞz-q-hï-mÛ-G®ô-zô-¿YÛh-zºÛ-z¸ô-¾Å-ºwï¾-MÅ-‚ãP-z-hP-ºƒï¾-mô¼-ÆÛh-»ôPÅ-zz-ºw¼-Çoôm-‚ãP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºôG-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-h-hÝP-»P-fôm-Bïh-ºwï¾-MÅ-ˆÛÅ-hq¾-º‚ô¼-»ôPÅ-zz-¤Þ-¤fÞh-ºw¼-Çoôm-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-q-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-¤Û-ºzô¼-¤P-ÁôÅ-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-;ºÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ÁÝGÅ-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-¤-ºôPÅ-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-±h-GŸÛºÛ-¤HôGÅ-±h-ÁÝGÅ-VßP-hÝ-GbôP-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vï-z-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་དགུང་གྲངས་༥༢ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎