M-G¼-HÛ-Ǩm-q-ŸÛG-mÅ-¤Û-h¤PÅ-Bô-qôºÛ-¤D¾-¤-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-ºhÝG


2008-02-10
Share

{}ü üM-G¼-Ǩm-q-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-¸ï¼-zÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-¤Û-h¤PÅ-Bô-qôºÛ-¤D¾-¤-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-q-hï¼-M-G¼-HÛ-FÛ¤Å-hqôm-HÛÅ-GŸÝP-GÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-hrôh-¾Å-DP-¾-Ǩm-q-hï¼-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-ºiÛ-ŸÛz-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-hô-h¤-‚-VôG-qºÛ-z;º-Fô¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-q×ï¼ïÅÛ-=-¼-Åï-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-fôG-¾ü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Ǩm-q-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-HÛÅ-¤Û-h¤PÅ-Bô-qôºÛ-¤D¾-¤-GÁG-zTôÅ-‚Å-bï-M-G¼-HÛ-º‚ô¼-¿km-¤Û-Ço-hP-xÛ-M¾-z¼-z®ôPÅ-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-q-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-HÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-hq¾-º‚ô¼-»ôP-ºzz-z¸ô-Cæm-‚Å-bï-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-xÛ-M¾-HÛ-hPÞ¾-zXï-ºHã¼-HÛ-¤²º-fP-GÛ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-º²ô¾-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-GÛ-¤Iôm-DP-ŸÛG-mP-mÅ-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-Zïm-dôG-q¼-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-HÛÅ-M-G¼-mP-¾-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-¤D¾-¤-z®ôPÅ-qºÛ-mG-ZïÅ-hïºÛ-fôG-mÅ-M-G¼-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-‚Å-q¼-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-xÛ-iô- Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-z¾-»Þ¾-mÅ-Gm¤-fôG-bà-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-fôm-zBôh-¸Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-Gż-ÁôG-hïºÛ-fôG-¾-M-G¼-hzÞÅ-ŸÛz-hrôh-¾Å-DP-GÛÅ-Ǩm-q-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-HÛÅ-M-G¼-HÛ-¤Û-h¤PÅ-Z¤-fG-GÛ-¤D¾-¤-M-G¼-HÛ-º‚ô¼-¿km-q-hP-xÛ-M¾-z¼-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-bï-M-G¼-HÛ-hPÞ¾-Å-»-¤P-qô-z¸ôÅ-»ôh-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-q¼-G¾-bï-FÛ¤Å-DP-mÅ-mG-ZïÅ-zÅG-qºÛ-fG-GTôh-‚Å-±ï-¤Û-¾ô-zTß-¿ËG-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།