M-G¼-HÛ-¤±ô-D¼-Í-¼ÛºÛ-h¤G-Iâ-zzÅ-±ßGÅ-‚-Mã¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.06.26

{}ü üM-G¼-HÛ-¤±ô-D¼-Í-¼ÛºÛ-¤Dº-h¤G-GÛ-Gm¤-Iâ-ºEï¼-¤Dm-HÛ-h¤G-Iâ-ŸÛG-zzÅ-±ßGÅ-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï¼- M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-hP- DôP-±ôÅ- Í-¼ÛÅ-hï-mÛ- M-mG-hP-ÍÛ-¼m-¾-D-Gbh-GTôG-Mã¼-M-G¼-zïh-uôh-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-¤±ô-h¤G-GÛ-Iâ-G¸ÛP-ŸÛG-M-G¼-HÛ-¤±ô-DºÛ-mP-zzÅ-±ßGÅ-‚-Mã-hï-mÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-mP-fïPÅ-hP-qô-hï-VGÅ-Mã-hP- hïÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-ÅÛP-GÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-GŸÝP-hP- Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-hz¼-Vz-ÆÛh-hP- ±ôP-ºƒï¾- hï-zŸÛm-h¤G-hôm-zTÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-ŸÛG-»Ûm-q¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-¤±ô-h¤G-GÛ-Iâ-G¸ÛP- mÛ-¤Û²- dGÅ-Tm-ºDôh-q-hï- xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-¹-ºGô¼-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- Vï-m»Û-¤±ô-D¼-zzÅ-±ßGÅ-PïÅ-ÁÛP- M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-¤IÛm-±z-q- mÛ-¾ô‡-q¾- Ç~-ÅÞÅ- P-±ôÅ-ºV¼-GŸÛ-hï¼-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¾- Gmh-hôm-ºhÛ-M-G¼-GŸÝP-¾-Gž-zÁh-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-mÛ-h-¿eºÛ-M-G¼-HÛ-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-GÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-q-¼ïh- h-hÝP-¤IÛm-±z-q- Ç~-ÅÞÅ- Í-¤Û-¼Û-;-hP-ÍÛ-¼m-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-qô-¤ïh-ÇezÅ- ÍÛ-¼m-fôG-Í-¼ÛºÛ-ºhôh-xôGÅ-ºIô-GÛ-¤ïh-TÛP- hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-M-Bïh-ºIô-zŸÛm-q¼-»P-Í-¼ÛÅ-hôGÅ-¸ôm-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-GÛ-»ôh-®P- M-mG-hP-hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-GŸm-HÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-mP-M-G¼-HÛ-Mz-Bô¼-fôz-fzÅ-¾-ºÞ-fÞG-GÛ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ŸïÅ-zXôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎