M-G¼-HÛ-±ôP-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-M-mG-¾-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-Mã-xÛ¼-ºfïm-GmP-zü


2008-03-27
Share

M-G¼-HÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-GTÛG-¿ËG-¼ÛP-M-G¼-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-zôh-¤Û-±ôÅ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-¤P-qô-ŸÛG-Çtï¾-hP-Çtï¾-zŸÛm-ºhÝG

{}üü M-G¼-HÛ-±ôP-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-M-mG-¾-º±¤Å-ºiÛ¼-wïz-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-»ôh-ºhÝG hï-»P-zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-¾-GhÝP-Åï¤Å-Vïh-M-G¼-HÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-GTÛG-¿ËG-®¤-¼ÛP-M-G¼-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-zôh-¤Û-±ôÅ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-¤P-qô-ŸÛG-Çtï¾-hP-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-mÅ-GŸÝP-±z-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-XïÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-mG-bà-»ôh-qºÛ-M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô- ¿U¤-¼Û-¼Þ-q-¤- ¼ºô- ¤VôG-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Vïh-z;ÝG-ˆÛÅ-M-G¼-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-mÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-DG-vh-q-ÅôGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-hï¼-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-q-¤±ôm-Vïh-¼ÛP-¤Ûm-±ôP-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-¤VôG-º±¤Å-ºiÛ¼-wïz-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚Å-»ôh-ºhÝG ºôm-ˆP-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-ºƒï¾-»Ûm-¤Ûm-Gž-qô-GP-»P-GÅÞPÅ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-z;ôh-ºhÝG ¯-zºÛ-M-G¼-GŸÝP-mÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-fôG-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-xôGÅ-¾-M-mG-GŸÝP-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-q-¤-¸h-¤-ºôPÅ-q¼-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-mÅ-ºEï¼-zºÛ-Ç+zÅ-¸ÛP-V-¤Û-»ôP-zºÛ-ÆâP-Bôz-ÁÝGÅ-Vï-‚-MãºÛ-M-mG-GŸÝP-mÅ-zbôm-qºÛ-¼ï-ºhÝm-¾-M-G¼-mÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-¼ïhü -zôh-¤Û-±ô¼-BzÅ-zTô¾-HÛ-fôz-fP-vh-q-¾Å-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-VôG-GÛ-¤ïh-GÅÞPÅ-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-mÅ-M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-Vïh-z;ÝG-ˆÛÅ-z;ôh-‚ãÅ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-mÛ-¤Û-ºôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ-hï¼-M-G¼-GŸÝP-mÅ-DÅ-¾ïm-fzÅ-¤ïh-qºÛ-n¤-q-zÇem-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།